Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

Protokół z 8 stycznia 2007 r.

sygn. akt: I C1323/06

Protokół

Dnia 08 stycznia 2007 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Małgorzata Masternak

Protokolant sek. sąd. Katarzyna Nowakowska

na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa

Lecha Wałęsy

przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu

o ochronę dóbr osobistych i zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 09.30 Zakończono o godzinie 10.

Po wywołaniu sprawy stawili sie :

Powód Lech Wałęsa osobiście wraz z pełnomocnikiem adw. Eweliną

Wolańską - pełnomocnictwo w aktach.

Pozwany Krzysztof Wyszkowski osobiście.

Przewodniczący stwierdza, że wpłynęły pisma procesowe pozwanego w dniach 28.12.2006 , 02.01. i 05.01.2007 I. - odpisy pism doręczono pełnomocnikowi powoda.

Przewodniczący stwierdza, iż w jednym z pism zawarty jest wniosek o przedłużenie do dnia 18 stycznia br. terminu sądowego zakreślonego w zobowiązaniu z dnia 11,12.20056 I. do przedstawienia i sprecyzowania wniosków dowodowych, nadto Przewodniczący stwierdza, iż w piśmie tym zawarty jest również wniosek o odroczenie rozprawy celem umożliwienia pozwanemu ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania go w niniejszej sprawie.

2

Nadto Przewodniczący stwierdza, iż wniosek ten został

ponowiony w kolejnym piśmie procesowym, w którym także zostały "zgłoszone dalsze wnioski dowodowe o przesłuchanie świadków i o  zażądanie dokumentów z instytucji wskazanych w tymże piśmie, a  nadto w kolejnym piśmie pozwany cofnął wniosek o przesłuchanie jednego ze świadków Andrzeja Rzepińskiego.

Pełnomocnik powoda w nawiązaniu do doręczonych dzisiaj pism oświadcza, że wnioski dowodowe pozwanego zmierzają w istocie do przedłużania niniejszego postępowania zaś pozwany powtarza obelgi i haniebne zarzuty wobec powoda, które do tej pory podnosił, sprzeciwia się przesłuchiwaniu świadków zawnioskowanych w ostatnim piśmie procesowym dzisiaj jej doręczonym - jako że zostały one złożone po terminie, a nadto uważa, że w tej sprawie są inne fakty prawne, które zamierza dzisiaj przytoczyć, oświadcza nadto, że przygotowała pismo procesowe i wnosi o umożliwienie jej odczytania fragmentów tego pisma z uwagi na obecność przedstawicieli mediów i publiczności.

Pełnomocnik powoda składa w tym miejscu do akt pismo

procesowe datowane na dzień 08.01.2007 r. - odpis pisma doręczono pozwanemu.

Pełnomocnik powoda w tym miejscu odczytuje powyższe pismo, nadto okazuje orzeczenie Sądu Lustracyjnego z dnia 11.08.2000 r. wraz z uzasadnieniem w dwóch egzemplarzach oświadczając, iż zamierza ten dokument złożyć do akt w zw. z argumentacją przestawioną w uzasadnieniu Sądu Apelacyjnego, oświadcza, że sentencja wyroku jak i jego uzasadnienie nie zostały opatrzone klauzulą "tajne" co oznacza, że nie są to dokumenty tajne zaś fragmenty pochodzący z części tajnej akt postępowania lustracyjnego zostały odnotowane w uzasadnieniu Sądu Lustracyjnego i okazuje tytułem przykładu fragment znajdujący się na stronie 6 tegoż uzasadnienia.

Przewodniczący zwrócił pełnomocnikowi powoda powyższy dokument stwierdzając, iż w aktach znajduje się odpis orzeczenia

3

Sądu Lustracyjnego zaś żadna ze stron nie wnioskowała o dołączenie uzasadnienia tegoż orzeczenia i przeprowadzenia z niego dowodu.

Pełnomocnik powoda w nawiązaniu do wniosku pozwanego o przedłużenie terminu na składanie wniosków dowodowych podaje, iż jej zdaniem pozwany w piśmie z dnia 21.12.2006 r. złożył takowy wniosek natomiast wnioski dowodowe zgłosił w kolejnym piśmie procesowym datowanym na 28.12.2006 r. i wnioskowi o przeprowadzenie dowodu z zeznań zgłoszonych świadków sprzeciwia się, także sprzeciwia się zażądaniu dokumentów, których domaga się pozwany ponieważ w niniejszym procesie opierać się należy na orzeczeniu Sądu Lustracyjnego i zaświadczeniu IPN.

Wskazuje nadto, że wnioski dowodowe pozwanego zmierzają do przedłużenia postępowania podobnie jak wniosek o ustanowienie pełnomocnika.

Pozwany w tym miejscu oświadcza, iż jego wniosek o

przedłużenie terminu sądowego jest nadal aktualny, a złożone ,,wnioski dowodowe nie wyczerpują jego zamierzonej inicjatywy dowodowej, gdyż w zakreślonym terminie złożył te wnioski, które był w stanie do tej pory przygotować, nadto wnosi o odstąpienie od stosowania wobec niego rygoru "pominięcia wniosków dowodowych" po upływie zakreślonego terminu ponieważ w toku procesu mogą ujawnić się nowe okoliczności, które spowodują konieczność wystąpienia z dalszymi wnioskami dowodowymi.

Pozwany precyzuje nadto, iż domaga się przedłużenia mu terminu sądowego zarówno na doprecyzowaniu dotąd zgłoszonych wniosków dowodowych jak i na wystąpienie z dalszymi wnioskami dowodowymi.

Nadto pozwany popiera swój wniosek o odroczenie rozprawy z uwagi na zamiar ustanowienia pełnomocnika.

W tym miejscu pozwany popiera także swój wniosek o odroczenie rozprawy z uwagi na zamiar ustanowienia pełnomocnika z

argumentacją taką jak w dotychczasowych pismach procesowych, a nadto z uwagi na fakt, że w Trójmieście spotkał się z odmową ze strony kilku adwokatów do reprezentowania go w niniejszej sprawie.

4

Pozwany składa wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu i oświadcza, że swój wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.  motywuje trudnościami w ustanowieniu pełnomocnika z wyboru, na  które powoływał się w swoich pismach procesowych.

Pozwany zaprzecza także twierdzeniom strony powodowej jakoby zmierzał do przedłużania postępowania ponieważ w  pierwotnie toczącym się postępowaniu miała miejsce tylko jedna rozprawa.

Nadto pozwany w nawiązaniu do doręczonego mu dzisiaj pisma procesowego podaje, iż jego zdaniem strona powodowa w pewien sposób przyznaje fakt współpracy powoda ze służbą bezpieczeństwa ponieważ gdyby było inaczej to inna byłaby argumentacja strony powodowej.

Pełnomocnik powoda w nawiązaniu do zgłoszonego wniosku pozwanego składa wniosek o ponowne zbadanie jego sytuacji materialnej ponieważ wniosek o zwolnienie od kosztów uprzednio przez pozwanego zgłoszony rozpoznawany był pewien czas temu i w zw. z tym mogły zaistnieć zmiany w sytuacji materialnej pozwanego i wyjaśnia, że w tej sytuacji będzie domagać się cofnięcia pozwanemu zwolnienia od kosztów sądowych.

Pełnomocnik powoda podtrzymuje swoje stanowisko co do bezprzedmiotowości wniosków o przesłuchanie świadków ponieważ osoby te które miały jakąkolwiek wiedzę na temat ewentualnej współpracy powoda ze służbą bezpieczeństwa mogły zająć stanowisko w postępowaniu przed sądem lustracyjnym.

Przewodniczący zarządził przerwę celem rozpoznania wniosków o ustanowienie pełnomocnika z urzędu dla pozwanego, przedłużenie pozwanemu terminu na wykonanie zobowiązania sądu oraz wniosku powoda o zbadanie sytuacji materialnej pozwanego.

Po przerwie stawili się jak poprzednio.

Sąd postanowił:

5

oddalić wniosek powoda o zbadanie ponowne sytuacji pozwanego.

Przewodniczący zarządził:

Oddalić wniosek pozwanego o przedłużenie mu terminu na wykonanie zobowiązania w przedmiocie przedstawienia i sprecyzowania wniosków dowodowych.

Wydano postanowienie w przedmiocie wniosku pozwanego o

Ustanowienie pełnomocnika z urzędu jak w załączeniu przez jego odczytanie i podanie zasadniczych motywów rozstrzygnięcia pouczając pozwanego o sposobach i terminach do wniesienia zażalenia.

Sąd postanowił

wstrzymać rozpoznanie sprawy do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia wniosku pozwanego o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,

2. odroczyć rozprawę do dnia 05 marca 2007 r. godz. 09.30 sala 227,

3.  obecni powiadomieni, przy czym strony zobowiązane do osobistego stawiennictwa celem przesłuchania w charakterze strony p/r pominięcia dowodu.

 

Przewodniczący                        Protokolant


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 02 marca 2009 09:53

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.