Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

Pozew Lecha Wałęsy

Wałęsa żąda ogłoszenia, że nie był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa! Pozew otrzymałem 16 września - sąd dał mi 21 dni na odpowiedź.

KANCELARIA PRAWNA JANC & PARTNERS SP. K. ul. Piękna 24/26A, lok. 1, 00-549 Warszawa T. +48 22 354 64 01 F. +48 22 123 43 32 mail: , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.janc.eu

Warszawa, dnia 18 marca 2016 roku

Do:

Sądu Okręgowego w Gdańsku XV Wydział Cywilny

ul. Nowe Ogrody 30/34 80-803 Gdańsk

Powód:

Lech Wałęsa

ul. Polanki 54,

80-     380 Gdańsk PESEL:43092904278 reprezentowany przez; radcę prawnego Pawła Janc Kancelaria Prawna Janc & Partners sp. k. ul. Piękna 26/24A, lok. 1 00-549 Warszawa

Pozwany:

Krzysztof Wyszkowski

ul. Andersa 12/5

81-     831 Sopot

Opłata sądowa: 600 złotych

POZEW

O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH

Działając w imieniu Pana Lecha Wałęsy, jako jego pełnomocnik procesowy (odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w załączeniu), wnoszę o:

1)       zobowiązanie Pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego do zaniechania działań naruszających dobra osobiste Pana Lecha Wałęsy poprzez zaniechanie rozpowszechniania i publikowania nieprawdziwych informacji stanowiących, że Pan Lech Wałęsa przegrał z Pozwanym Krzysztofem Wyszkowskim proces sądowy o naruszenie dóbr osobistych Pana Lecha Wałęsy, wszczęty w związku z oświadczeniami Pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego, iż Pan Lech Wałęsa współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze;

2)       zobowiązanie Pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego do dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Pana Lecha Wałęsy poprzez nakazanie Pozwanemu usunięcie, na jego koszt, wszelkich publikacji dokonanych przez Pozwanego

(bezpośrednio lub pośrednio, w tym na jego zlecenie) dotyczących tego, że Pan Lech Wałęsa przegrał z Pozwanym Krzysztofem Wyszkowskim proces sądowy o naruszenie dóbr osobistych Pana Lecha Wałęsy związany z oświadczeniami Pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego, o tym że Pan Lech Wałęsa współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze, tj. publikacji na stronach internetowych:

- http://www.wvszkowski.com.pl/:

•         http://qpcodziennie.pi/:

•         http://www.radiomarvia.pl/:

•         http://www.fakt.pl/:

•         www.dziennikbaitvcki.pl:

•         https://tainearchiwumwatvkanskie.wordpress.com/:

•         http: //www. echodnia.eu/;

•         http://niezalezna.pi/

•         http://teiewiziarepublika.pi/:

•         http://www.se.pi/:

•         http://wpolitvce.pl/:

•         http://sdp.pl/:

•         www.fronda.pl:

3)       zobowiązanie Pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego do dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Pana Lecha Wałęsy poprzez:

a)       nakazanie Pozwanemu Krzysztofowi Wyszkowskiemu do opublikowania na jego koszt w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku na stronach głównych następujących portali internetowych:

•         http://www.wvszkowski.com.pi/:

•         http://qpcodziennie.pl/:

•         http://www.radiomaryja.pl/:

•         http://www.fakt.pl/:

•         www.dziennikbaltvcki.pl:

•         https://tainearchiwumwatvkanskie.wordpress.com/:

•         http://www. echodnia. eu/: o http://niezalezna.pl/

•         http://telewiziarepublika.pl/:

•         http://www.se.pl/:

•         http://wpoiitvce.pl/:

•         http://sdp.pl/;

•         www.fronda.pl;

w ramce wielkości 1A ekranu, napisanego czarną czcionką na białym tle, o standardowej wielkości liter (tj. Arial 14, Times New Roman lub w przypadku braku takiej możliwości czcionką o zbliżonym kształcie i wielkości), z interlinią 1,5 wiersza, na nieprzerwany okres trzech miesięcy od daty publikacji, oświadczenia (zamieszczonego w taki sposób, żeby każdy, kto będzie korzystał w danym czasie z serwisu internetowego, mógł w pełni i bezpośrednio, bez

dokonywania dodatkowych czynności, zapoznać się z treścią oświadczenia) o następującej treści:

„Ja, Krzysztof Wyszkowski, przepraszam Pana Prezydenta Lecha Wałęsę, za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, dotyczących tego, że Lech Wałęsa przegrał proces sądowy dotyczący naruszenia jego dóbr osobistych wszczęty w związku z moimi nieprawdziwymi twierdzeniami o współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa i pobieraniu za to pieniędzy.

Oświadczam, że to Pan Prezydent Lech Wałęsa wygrał powyższy proces i Sąd Apelacyjny w Gdańsku, I Wydział Cywilny prawomocnym wyrokiem z dnia 24 marca 2011 roku, I ACa 1520/10, zobowiązał mnie do przeproszenia Pana Lecha Wałęsę oraz złożenia oświadczenia o następującej treści:

<W dniu 16 listopada 2005 r. w programach informacyjnych „Panorama" II programu TVP i „Fakty" telewizji TVN wyemitowano moje oświadczenie, iż powód Lech Wałęsa współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze. To oświadczenie stanowiło nieprawdę i naruszało godność osobistą i dobre imię Lecha Wałęsy, wobec czego ja Krzysztof Wyszkowski odwołuje je w całości i przepraszam Lecha Wałęsę za naruszenie jego dóbr osobistych. >

Oświadczam, że mimo nałożonego na mnie obowiązku, powyższego wyroku nigdy nie wykonałem oraz wprowadzałem opinię publiczną w błąd, że powyższy proces wygrałem, za co przepraszam Pana Prezydenta Lecha Wałęsę.

b)       nakazanie Pozwanemu Krzysztofowi Wyszkowskiemu spowodowania wyemitowania oraz odczytania przez lektora oświadczenia o treści wskazanej w pkt. 3. a) powyżej,

na własny koszt Pozwanego, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie:

•         na antenie stacji telewizyjnej „TVN" - bezpośrednio po emisji głównego wydania programu informacyjnego „Fakty" w paśmie pomiędzy  godziną        19:00 a        21:00 -         przy          równoczesnym

wyeksponowaniu oświadczenia na ekranie w formie pisemnej;

•         na antenie stacji telewizyjnej „TVP1" - bezpośrednio po emisji głównego wydania programu informacyjnego „Wiadomości" w paśmie pomiędzy    godziną        19:30 a          21:00 -         przy   równoczesnym

wyeksponowaniu oświadczenia na ekranie w formie pisemnej;

•         na antenie stacji telewizyjnej „Polsat" - bezpośrednio po emisji

głównego wydania programu informacyjnego „Wydarzeń" w paśmie pomiędzy  godziną        18:30 a        20:00 -         przy          równoczesnym

wyeksponowaniu oświadczenia na ekranie w formie pisemnej;

•         na antenie stacji telewizyjnej „TRWAM" - bezpośrednio po emisji głównego wydania programu informacyjnego „Informacje Dnia" w paśmie pomiędzy godziną 20:00 a 21:00 - przy równoczesnym wyeksponowaniu oświadczenia na ekranie w formie pisemnej;

-         przy czym ww. oświadczenia zostaną wyemitowane na ekranie w ramce wielkości 1/4 ekranu, napisanego czarną czcionką na białym tle,

0        standardowej wielkości liter (tj. Arial 14, Times New Roman lub w przypadku braku takiej możliwości czcionką o zbliżonym kształcie

1        wielkości), z interlinią 1,5 wiersza;

c)       nakazanie Pozwanemu Krzysztofowi Wyszkowskiemu spowodowania publikacji oświadczenia o treści wskazanej w pkt. 3. a) powyżej, na własny koszt Pozwanego, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie:

•         na drugiej stronie wydania prasowego „Gazety Wyborczej" wydania świątecznego (tj. wydawanego w sobotę);

•         na drugiej stronie wydania prasowego „Rzeczpospolitej";

•         na drugiej stronie wydania prasowego tygodnia „W Sieci";

•         na drugiej strony tygodnika wydania prasowego „Tygodnik Powszechny";

-         przy czym ww. oświadczenia zostaną opublikowane w ramce wielkości 14 strony, czarną czcionką na białym tle, o standardowej wielkości liter (tj. Arial 14, Times New Roman lub w przypadku braku takiej możliwości czcionką o zbliżonym kształcie i wielkości), z interlinią 1,5 wiersza.

4)       udzielenie zabezpieczenia roszczenia określonego w pkt 1) niniejszego pozwu poprzez zakazanie Pozwanemu Krzysztofowi Wyszkowskiemu na czas niniejszego postępowania publikowania oraz rozpowszechniania informacji dotyczących tego, że Lech Wałęsa przegrał z Krzysztofem Wyszkowskim proces sądowy o naruszenie dóbr osobistych w związku nieprawdziwymi oświadczeniami Krzysztofa Wyszkowskiego, o tym że Lech Wałęsa współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze oraz zagrożenie Pozwanemu na podstawie art. 756(2) Kodeksu postępowania cywilnego nakazaniem zapłaty na rzecz Powoda kwoty 10.000 złotych w terminie 7 dni za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku określonego w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia wydanym zgodnie z powyższym żądaniem;

5)       zasądzenie od Pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego na rzecz Powoda Lecha Wałęsy kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz kosztów poniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych;

6)       dopuszczenie dowodów wymienionych w treści uzasadnienia na okoliczności w nim wskazane;

7)       zawarcie w wyroku postanowienia, że w razie niewykonania przez Pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego w wyznaczonym terminie czynności, o których mowa w pkt. 3 niniejszego pozwu, Powód Lech Wałęsa będzie upoważniony do wykonania tych czynności na koszt Pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego;

8)       rozpoznanie sprawy także pod nieobecność Powoda lub jego pełnomocnika procesowego.

Uzasadnienie

Przedstawienie okoliczności faktycznych.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Lustracyjny z dnia 11 sierpnia 2000 roku (sygn. akt V AL. 26/00), Powód Lech Wałęsa złożył zgodne z prawdą oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 10 maja 1990 roku. Instytut Pamięci Narodowej wydał Powodowi zaświadczenie, z którego wynika, że Pan Lech Wałęsa jest pokrzywdzonym w rozumieniu art. 6 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (w brzmieniu obowiązującym do dnia 14 marca 2007 roku. Zgodnie z art. 6 ww. ustawy, pokrzywdzonym jest osoba, o której organy bezpieczeństwa państwa zbierały informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny.

Dowody:

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Lustracyjny z dnia 11 sierpnia 2000 roku, sygn. akt V AL. 26/00;

Zaświadczenie nr 1763/05 wydane przez Instytut Pamięci Narodowej Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Gdańsku;

na okoliczność prawdziwości oświadczenia lustracyjnego Powoda w rozumieniu Ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 70, poz. 443) oraz posiadania przez Powoda statusu pokrzywdzonego przez służby bezpieczeństwa PRL.

Pozwany zarzucił Powodowi Lechowi Wałęsie w programach telewizyjnych „Fakty" oraz „Panorama", że był on tajnym współpracownikiem o ps. „Bolek", czego skutkiem było wniesienie przez Powoda pozwu o ochronę dóbr osobistych. W sprawie wszczętej przez Powoda Lecha Wałęsę przeciwko Pozwanemu Krzysztofowi zapadł w dniu 24 marca 2011 roku wyrok przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku I Wydział Cywilny w sprawie pod sygn. akt I ACa 1520/10 na korzyść Powoda. Sąd nakazał pozwanemu Krzysztofowi Wyszkowskiemu opublikowanie w programie II TVP i TVN oświadczenia o następującej treści: „W dniu 16 listopada 2005 r. w programach informacyjnych „Panorama" II programu TVP i „Fakty" telewizji TVN wyemitowano moje oświadczenie, iż powód Lech Wałęsa współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze. To oświadczenie stanowiło nieprawdę i naruszało godność osobistą i dobre imię Lecha Wałęsy, wobec czego ja Krzysztof Wyszkowski odwołuje je w całości i przepraszam Lecha Wałęsę za naruszenie jego dóbr osobistych." Zgodnie z postanowieniem z dnia 31 stycznia 2012 roku ww. wyrokowi Sądu Apelacyjnego nadano klauzulę wykonalności. Skarga kasacyjna wniesiona przez Pozwanego nie została przyjęta do rozpoznania. Także skarga Pozwanego o wznowienie postępowania została częściowo oddalona, a w pozostałym zakresie odrzucona.

Dowody:

Wyrok z dnia 24 marca 2011 roku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 1520/10;

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 roku I ACa 1520/10 w sprawie nadania klauzuli wykonalności;

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2011 roku; sygn. akt IV CSK 335/11 w sprawie odrzucenia skargi kasacyjnej;

Wyrok z dnia 16 grudnia 2013 roku, sygn. akt I ACa 361/12 w przedmiocie skargi o wznowienie postępowania do wyroku SA w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie I ACa 1520/10;

na okoliczność wygrania przez Powoda Lecha Wałęsę sprawy o ochronę dóbr osobistych w związku z nieprawdziwymi oświadczeniami Pozwanego, że Lech Wałęsa współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze.

Pomimo korzystnego rozstrzygnięcia w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Powoda, Pozwany nadal rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o tym, że ostatecznie, po dziewięciu latach sporu, wygrał sprawę z Powodem o naruszenie jego dóbr osobistych. Pozwany zamieścił na swej stronie internetowej wyszkowski.com.pl artykuł o tytule „Po 9 latach Wałęsa ostatecznie przegrał proces o Bolka".

Ponadto w rozmowie z Gazetą Polską Codziennie z dnia 9 października 2014 roku Krzysztof Wyszkowski w odpowiedzi na pytanie dziennikarza: „Wygrał Pan proces, który wytoczył Panu Lech Wałęsa za nazwanie go TW <Bolkiem>. To oznacza, ze byłego Prezydenta można już oficjalnie nazywać <Bołkiem>"l, Krzysztof Wyszkowski odpowiedział następująco: „Sąd odrzucił ostatecznie wszelkie roszczenia Wałęsy, jakie zgłaszał w wytoczonym przeciwko mnie procesie. Można go teraz nazywać „Bolkiem" pod pewnymi warunkami. Warto ostrzec opinię publiczną przed takim używaniem tego określenia, któremu sąd będzie mógł przypisać intencję obrażania. Powiedzenie o nim, że był podłym szpiclem, sąd może uznać za nieuprawnioną obelgę. Można mówić o TW <Bolku> z intencją odnoszenia się do prawdy. Po tym wyroku każdy obywatel ma niewątpliwie prawo zgodnie z aktami sprawy i ustaleniami IPN-u potwierdzonymi przez sąd powiedzieć, że Wałęsa był zarejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa pod pseudonimem <Bolek>, donosił na kolegów i pobierał za to wynagrodzenie." Ha pytanie dlaczego sprawa trwała 9 lat, Pozwany odpowiedział, że „Lech Wałęsa zgłaszał kolejne roszczenia. Dopiero w ubiegłym tygodniu otrzymałem decyzję sądu kończącą całą sprawę. Proces toczył się w trzech miastach: w Gdańsku, Sopocie i Warszawie. Kolejne roszczenia Wałęsy skutkowały pobocznymi sprawami - najpierw o zwrot pieniędzy za opublikowanie na antenie TVN-u przeprosin, które on sam zamieścił na własny koszt. Po uznaniu przez sąd, że przeprosiny mu się nie należały, w dalszej kolejności Wałęsa domagał się zwrotu kosztów procesowych. Sąd prawomocnie odrzucił to żądanie byłego prezydenta. W końcu sąd nakazał Wałęsie zwrócenie kosztów postępowania drugiej stronie sporu. W finale dziewięcioletniej sprawy Wałęsa jest mi winien ostatecznie 2400 zł".

Dodatkowo na stronie internetowej radiomaryja.pl w dniu 8 października 2014 roku o godz. 18:14 ukazał się artykuł „Wałęsa ostatecznie przegrał proces o <Bolka>", w którym zawarto między innymi wypowiedź Pozwanego dla redakcji informacyjnej Radia Maryja: „Końcowe zwycięstwo bardzo mnie cieszy. W tej chwili Wałęsa nie jest w stanie nikomu wytoczyć procesu o to, że był zarejestrowany jako tajny współpracownik, brał za to pieniądze. To jest prawda już zaakceptowana przez polskie sądownictwo i to jest ważne dła samoświadomości politycznej Polaków".

Należy wskazać, że wyżej wskazane przykłady stanowiąc wyłącznie cześć wszystkich wypowiedzi Pozwanego dotyczących rzekomego wygrania postępowania sądowego o naruszenie dóbr osobistych z Powodem. Jednakże skutki bezprawnych działań Pozwanego nie ograniczają się tylko do jego bezpodstawnych wypowiedzi. W konsekwencji działań Pozwanego, ukazało się bowiem wiele publikacji powtarzających nieprawdziwą tezę Pozwanego, że Lech Wałęsa przegrał z Krzysztofem Wyszkowskim sprawę o ochronę dóbr osobistych dotyczącą pomówień byłego Prezydenta o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Na stronie internetowej telewizjirepublika.pl dnia 8 października 2014 roku ukazał się artykuł zatytułowany „Koniec procesu o Bolka. Wałęsa przegrał z Wyszkowskim." Artykuł zawiera informację o tym, że Krzysztof Wyszkowski podtrzymuje stanowisko o agenturalnej przeszłości Wałęsy. Także 8 października 2014 roku na stronie internetowej http://wmeritum.pl/ ukazał się artykuł zatytułowany „Wałęsa ostatecznie przegrał z Wyszkowskim proces o ". Jak wynika z artykułu: „Po dziewięciu latach Lech Wałęsa ostatecznie przegrał proces w sprawie „Bolka" z Krzysztofem Wyszkowskim. Wyrok jest prawomocny i nie przysługują już żadne środki odwoławcze." 9 października 2014 roku na stronie internetowej http://www.fronda.pl/ ukazał się artykuł zatytułowany „Historyczny moment. Wałęsa przegrał proces z Wyszkowskim". Na stronie http://forum.echodnia.eu/ ukazała się publikacja zatytułowana: „Lech Wałęsa to agent SB o pseudonimie BOLEK orzekł sąd, po wielu latach procesu!".

Dowody:

Wydruk ze strony internetowej http://wyszkowski.com.pl/ artykułu pod tytułem „Po 9 łatach Wałęsa ostatecznie przegrał proces o Bolka"

Wydruk ze strony internetowej http://niezależna.pl/ artykułu pod tytułem „Botek przegrał w sądzie - rozmowa z Krzysztofem Wyszkowskim";

Wydanie prasowe „Gazety Polskiej Codziennie z dnia 9 października 2014 roku";

Wydruk ze strony internetowej http://www.radiomaryja.pl/ artykułu pod tytułem „Wałęsa ostatecznie przegrał proces o ";

Wydruk ze strony internetowej: http://www.rp.pi/artykul/1147513- Walesa-ostatecznie-przegral-proces-o—Bolka-.html#ap-l

Wydruk ze strony internetowej http://telewizjarepublika.pl/koniec- procesu-o-quotbolkaquot-walesa-przegral-z-wyszkowskim/12398.html;

Wydruk ze strony internetowej http://wmeritum.pl/walesa-ostatecznie- przegral-wyszkowskim-proces-bolka;

Wydruk ze strony internetowej http://forum.echodnia.eu/walesa-

%E2%80% 9Ebolek%E2 % 80%9D-przegrai- w-sadzie-rozmowa -z-

krzyszto fem - wyszko wskim -t273651/.

Uzasadnienie prawne pozwu.

Dobra osobiste człowieka, zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego, pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Wspomniany artykuł kodeksu cywilnego wymienia przykładowo m.in. takie dobra osobiste jak: cześć, nazwisko lub pseudonim, wizerunek. Nie budzi najmniejszych wątpliwości, że art. 23 kodeksu cywilnego nie wymienia zamkniętego katalogu dóbr osobistych.

Zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Ponadto pokrzywdzony może żądać na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Należy stwierdzić, że rozpowszechnienie przez Pozwanego nieprawdziwych informacji o tym, że Powód Lech Wałęsa przegrał proces o naruszenie jego dóbr osobistych, w tzw. „sprawie o Bolka", po raz kolejny narusza dobra osobiste powoda, w szczególności takie jak godność, cześć, dobre imię, pozycja zawodowa, prestiż.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Pozwany bezprawnie narusza dobra osobiste Powoda. Pozwany perfidnie manipuluję opinią publiczną twierdząc o swojej rzekomej wygranej w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, jednocześnie powołując się na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z 29 sierpnia 2014 roku, który orzekał jedynie w sprawie zasądzenia na rzecz Powoda od Pozwanego kosztów poniesionych w związku zastępczym wykonaniem wyroku w trybie art. 1049 kodeksu postępowania cywilnego, tj. Wyroku z dnia 24 marca 2011 roku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 1520/10, w którym Sąd nakazał Pozwanemu przeproszenie Prezydenta Lecha Wałęsę. Jedynie na marginesie należy wskazać, że w sprawie o zapłatę kosztów wykonania zastępczego przesądziły kwestie formalne. Komunikat przeprosin miał być wyświetlony w tym samym programie, w którym padły nieprawdziwe oskarżenia, czyli w „Faktach" TVN tymczasem przeprosiny opłacone przez Powoda wyemitowano po „Faktach".

Pozwany twierdząc, że wygrał proces o naruszenie dóbr osobistych z Lechem Wałęsa, celowo kontynuuję działanie naruszające dobra osobiste Powoda i celowo sugeruje opinii publicznej, że Powód współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku właśnie takie twierdzenia stanowiły naruszenie dóbr osobistych Powoda i zgodnie z treścią wyroku Pozwany był zobowiązany do opublikowania stosownych przeprosin wobec Powoda. Jednakże, nie dość, że Pozwany nie wykonał prawomocnego wyroku Sądu, w którym nakazano mu przeproszenie Lecha Wałęsę, to jeszcze kłamliwie wypowiada się na temat wygranej tego procesu i ogłasza wielkie zwycięstwo, w tym twierdzi, że fakt współpracy Lecha Wałęsy ze Służbami Bezpieczeństwa jest „zaakceptowany przez polskie sądownictwo". Pomówienia o rzekomej wygranej procesu jest szczególnie dotkliwy w sytuacji, gdy Powód mimo uprzedniej wygranej przed Sądem o naruszenie dóbr osobistych, nie doczekał się przeprosin od Pozwanego, a także z uwagi na fakt, że pomówienia o przegranej Powoda w głośnej sprawie

o tzw. „Bolka", odbiło się szerokim echem w opinii publicznej, która w dużej mierze powtarzała nieprawdziwe komunikaty Pozwanego. Takie działanie Pozwanego jest ewidentnie wymierzone w Powoda i ma na celu dalsze pomawianie go w opinii publicznej. Wydając wyrok w niniejszej sprawie Sąd winien wziąć te okoliczności pod uwagę, a w szczególności uwzględnić fakt, że Pozwany nie wykonał prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdański i do tej pory nie przeprosił Powoda.

W świetle powyższego zasadne jest w pierwszej kolejności żądanie zaprzestania dalszego naruszania dóbr osobistych Powoda oraz nakazanie Pozwanemu usunięcia wszelkich wpisów na jego stronie internetowej informującej o wygranej z Powodem sprawy o naruszenie dóbr osobistych. Zasadne jest także żądanie zamieszczenia przeprosin w mediach, w których opublikowane informacje, często z cytatami samego Pozwanego o rzekomej wygranej w sprawie. Tylko w taki sposób zostaną częściowo usunięte skutki naruszenia dóbr osobistych Powoda. W dalszej kolejności Powód żąda opublikowania stosownych przeprosin po programach informacyjnych głównych stacji telewizyjnych oraz w prasie. Takie działanie również ma na celu usunięcie skutków naruszenia, poprzez dotarcie do szerokiego i różnorodnego kręgu odbiorców. Powód jest byłym Prezydentem, odegrał ważną rolę w historii Polski, jest laureatem pokojowej nagrody Nobla, osobą szanowaną w Polsce i na świecie. Nieprawdziwe informacje szkalujące jego dobre imię w związku z rzekomą przegraną w tzw. sprawie o „Bolka" utrzymują się przez długi okres w Internecie publicznej. Dość wspomnieć, że w materiale „Wiadomości TVP" z dnia 18 lutego 2016 roku dziennikarz wypowiedział słowa o przegranych procesach Powoda z Pozwanym w sprawie Bolka. Tylko opublikowanie przeprosin na masową skalę może usunąć skutki naruszenia dóbr osobistych Powoda, ale także wyprostuje przekonanie opinii publicznej w tej sprawie.

Należy wskazać, że Powód podjął próbę ostatecznego wezwania do wykonana wyroku Sądowego oraz do zaniechania naruszenia jego dóbr osobistych i wystąpił do Pozwanego pismem z dnia 26 lutego 2015 roku wzywając go m.in. do zaniechania naruszania dóbr osobistych poprzez publikowanie i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o rzekomej przegranej przez Powoda procesu sądowego o naruszenie dóbr osobistych.

Dowód:

odpis wezwania z dnia 26 lutego 2016 r.

Pozwany w odpowiedzi przesłał do pełnomocnika Powoda wiadomość e- mail, w której zignorował wezwanie i w sposób ironiczny dalej naruszał dobra osobiste Powoda, grożąc upublicznieniem rzekomych stenogramów rozmów Powoda z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa. Dodatkowo Pozwany na swojej stronie internetowej opublikował wyłącznie samą treść wezwania Powoda nie spełniając jego żądania złożenia oświadczenia zgodnie z treścią wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 r., I ACa 1520/10.

Dowody:

wydruk wiadomości e-mail z odpowiedzią Pozwanego na wezwanie;

wydruk ze strony internetowej Pozwanego.

W świetle przedstawionych wyżej okoliczności niniejszy pozew jest konieczny i uzasadniony. Wobec faktu, że Pozwany w dalszym ciągu wypowiada publicznie oraz publikuje nieprawdziwe i naruszające dobra osobiste Powoda informacje, zasadne jest również uwzględnienie wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

1)       odpis pełnomocnictwa dla r.pr. Pawła Janc;

2)       dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu;

3)       orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Lustracyjny z dnia 11 sierpnia 2000 roku, sygn. akt V AL. 26/00;

4)       zaświadczenie nr 1763/05 wydane przez Instytut Pamięci Narodowej Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Gdańsku;

5)       wyrok z dnia 24 marca 2011 roku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny; sygn. akt I ACa 1520/10;

6)       postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 roku I ACa 1520/10 w sprawie nadania klauzuli wykonalności;

7)       postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2011 roku, sygn. akt IV CSK 335/11 w sprawie odrzucenia skargi kasacyjnej;

8)       wyrok z dnia 16 grudnia 2013 roku, sygn. akt I ACa 361/12 w przedmiocie skargi o wznowienie postępowania do wyroku SA w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie I ACa 1520/10;

9)       wydruk ze strony internetowej http://wyszkowski.com.pl/ artykułu pod tytułem „Po 9 latach Wałęsa ostatecznie przegrał proces o Bolka"

10)     wydruk ze strony internetowej http://niezależna.pl/ artykułu pod tytułem „Bolek przegrał w sądzie - rozmowa z Krzysztofem Wyszkowskim";

11)     wydruk ze strony internetowej „Gazety Polskiej Codziennie z dnia 9 października 2014 roku";

12)     wydruk        ze       strony          internetowej Rzeczpospolitej

http://www.rp.pl/artykul/1147513-Waiesa-ostatecznie-przegral-proces-o- -Bo!ka-.htmi#ap-l

13)     wydruk ze strony internetowej http://telewizjarepublika.pl/koniec- procesu-o-quo tbolkaquot- wałęsa -przegrai-z- wyszko wskim,12398. h tml;

14)     Wydruk ze strony internetowej http://wmeritum.pl/walesa-ostatecznie- przegral-wyszkowskim-proces-bolka;

15)     Wydruk ze strony internetowej http://forum.echodnia.eu/walesa %E2%80%9Eboiek%E2%80%9D-przegrai-w-sadzie-rozmowa-z- krzysztofem-wyszkowskim-t273651/;

16)     wydruk wiadomości e-maii z odpowiedzią Pozwanego na wezwanie;

17)     wydruk ze strony internetowej Pozwanego.

18)     odpis niniejszego pozwu wraz z odpisami załączników.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 27 września 2016 17:04

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.