Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

Po 9 latach Wałęsa ostatecznie przegrał proces o "Bolka"

Gdańsk, dnia 29 września 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XVIWydział Cywilny Odwoławczy Nowe Ogrody 30, 80-803 Gdańsk (58)32-13-457

Sygn.akt XVI Cz 422/14

Pan

Krzysztof Wyszkowski

ul.Gen. Wł. Andersa 12 m.5 81-831 Sopot

Sekretariat Sądu Okręgowego w Gdańsku XVI Wydział Cywilny Odwoławczy w sprawie XVI Cz 422/14 z powództwa Lecha Wałęsy przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu , zgodnie z zarządzeniem sędziego, w załączeniu przesyła odpis orzeczenia z dnia 29 sierpnia 2014r wraz z uzasadnieniem.

Jednocześnie informujemy, iż orzeczenie jest prawomocne i nie przysługuje od niego dalszy środek odwoławczy.

Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie §19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w systemie informatycznym.

Sygn. akt XVI Cz 42^14

POSTANOWIENIE

Dnia 29 sierpnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XVI Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Hanna Czerniak - Wołochowska Sędziowie: SSO Sylwia Kamińska (spr.)

p. o. SSO Magdalena Chrzanowska

>o rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2014 roku w Gdańsku

ia posiedzeniu niejawnym

prawy z powództwa             Lecha Wałęsy

rzeciwko -                             Krzysztofowi Wyszkowskiemu

zapłatę

i skutek zażalenia -powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Sopocie z dnia 20 grudnia 2013 ku, sygn. akt I C 214/13 w zakresie pkt 3 i 4

postanawia:

oddalić zażalenie.


Sygn. akt XVI Cz 42^14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 20 grudnia 2013 roku, sygn. akt IC 214/13, Sąd Rejonowy w Sopocie:

1.       uchylił w całości wyrok Sądu Rejonowego w Sopocie z dnia 11 września 2013 roku w sprawie o sygn. akt I C 241/13;

2.       umorzył postępowanie w sprawie o sygn. akt IC 214/13 w całości;

3.       zasądził od powoda Lecha Wałęsy na rzecz pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego kwotę 2.400 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

4.       nakazał ściągnąć od powoda Lecha Wałęsy na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Sopocie kwotę 854 zł tytułem brakującej opłaty sądowej od pozwu.

W uzasadnieniu wskazano, że pozwem z dnia 1 marca 2013 roku powód Lech Wałęsa - reprezentowany przez pełnomocnika będącego adwokatem - wniósł o zasądzenie od pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego na jego rzecz kwoty 23.074,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 15 grudnia 2012 roku do dnia zapłaty i kosztami sądowymi. Wyrokiem z dnia 11 września 2013 roku Sąd Rejonowy w Sopocie oddalił powództwo w całości, a także zasądził od powoda Lecha Wałęsy na rzec pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego kwotę 2.400 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz nakazał ściągnąć od powoda na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Sopocie kwotę 854 zł tytułem brakującej opłaty sądowej od pozwu. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi powoda w dniu 11 października 2013 roku. Natomiast w dniu 23 października 2013 roku, tj. przed uprawomocnieniem się wyroku z dnia 11 września 2013 roku, pełnomocnik powoda złożył w tut. Sądu pismo procesowe, w którym powód cofnął pozew, zrzekł się roszczenia, a także wniósł o uchylenie wyroku z dnia 11 września 2013 roku w całości i umorzenie postępowania. Sąd przywołał brzmienie art. 332 § 2 k.p.c. i art. 203 § 1 k.p.c. i uwzględniając przywołaną regulacje uznał cofnięcie pozwu za dopuszczalne. Sąd orzekł jak w pkt 1 i 2 postanowienia na podstawie art. 332 § 2 k.p.c. w zw. z art. 203 §§ 1 i 4 k.p.c. O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 98 § 1 k.p.c. i kosztami postępowania obciążył stronę cofającą powództwo, którą należało uznać za przegrywającą postępowanie w sprawie. Od daty wydania wyroku przez tut. Sąd kończącego postępowanie w pierwszej instancji (tj. od dnia 1 marca 2013 roku) do dnia złożenia pisma cofającego pozew i zrzekającego się roszczenia - nie zostały przedstawione żadne okoliczności mogące skutkować uznaniem, że istnieją podstawy do nieobciążania powoda kosztami poniesionymi przez pozwanego. Treść pozwu została określona przez pełnomocnika powoda będącego adwokatem i w ramach żądań zawartych w tym piśmie inicjującym niniejsze postępowanie Sąd dokonał oceny ponoszenia kosztów postępowania przez strony. Kierując się zasadą odpowiedzialności za wynik procesu oraz wnioskiem pozwanego zawartym w piśmie z dnia 29 kwietnia 2013 roku Sąd w pkt 3 postanowienia zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego. Opłata ta została obliczona na podstawie § 1, 2, 4, 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. W pkt 4 postanowienia Sąd nakazał ściągnąć od powoda Lecha Wałęsy na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Sopocie kwotę 854 zł tytułem brakującej kwoty opłaty sądowej od pozwu. Opłata sądowa od pozwu wynosił 1.154 zł. Pełnomocnik powoda inicjując postępowanie wnosiła o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym uiszczając opłatę w wysokości 300 zł. Uwzględniając fakt, że do dnia wydania niniejszego postanowienia brakująca opłata nie została uiszczona w całości, należało orzec o ściągnięciu brakującej jej części na rzecz Skarbu Państwa.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiódł powód Lech Wałęsa, zaskarżając je w części, tj. w zakresie pkt 3 i 4 i wniósł o jego zmianę poprzez oddalenie roszczeń, względnie uchylenie i umorzenie tej części orzeczenia.

W uzasadnieniu skarżący stwierdził, że zaskarżone rozstrzygnięcie nie znajduje uzasadnienia w art. 108 § 1 k.p.c. i art. 98 § 1 k.p.c. Ponadto, powoda cofającego powództwo nie można uznać za stronę przegrywającą sprawę.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jako bezzasadne nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Rejonowy słusznie uznał powoda za stronę przegrywającą niniejsze postępowanie i wobec tego obciążył skarżącego kosztami procesu, które poniosła strona pozwana.

Zasadą jest (por. art. 203 § 2 k.p.c.), że w wypadku cofnięcia pozwu obowiązek zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego, na jego żądanie, obciąża powoda bez względu na przyczynę cofnięcia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie o sygn. akt II CZ 203/10, LEX nr 738399). Jednak, zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa Sądu Najwyższego, obowiązek zwrotu kosztów może wyjątkowo nie obciążać strony cofającej pozew lecz stronę przeciwną, jeśli wystąpienie z pozwem było niezbędne do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie o sygn. akt II CZ 208/11, LEX nr 1214570). Ciężar dowodu wystąpienia tych okoliczności obciąża cofającego pozew (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie o sygn. akt IV CZ 111/10, LEX nr 898274).

Powód wniósł o zapłatę przez pozwanego kwoty 23.074,80 zł - stanowiącej poniesiony przez powoda koszt tytułem wykonania obowiązku nałożonego na pozwanego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 toku w sprawie o sygn. akt I ACa 1520/10.

Należy zwrócić uwagę na ustalenie Sądu Rejonowego, że choć rzeczony obowiązek - publikacja oświadczenia o określonej treści w medium telewizyjnym - został przez powoda wykonany, powód wyszedł poza upoważnienie.

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie o sygn. akt I ACa 1520/10 pozwany Krzysztof Wyszkowski został zobowiązany do opublikowania w terminie 30 dni od uprawomocnienia wyroku w programie II-gim TVP w czasie emisji w godzinach od 18:00-18:15 lokalnego programu informacyjnego „Panorama" Gdańskiego Ośrodka TP S.A. oraz w głównym wydaniu programu informacyjnego „Fakty' telewizji TVN emitowanego w godzinach od 19:00-19:30 oświadczenia następującej treści: „W dniu 16 listopada 2005 r. w programach informacyjnych „Panorama" II programu TVP i „Fakty" telewizji TVN wyemitowano moje oświadczenie, iż powód Lech Wałęsa współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze. To oświadczenie stanowiło nieprawdę i naruszało godność osobistą i dobre imię Lecha Wałęsy, wobec czego ja Krzysztof Wyszkowski odwołuję je w całości i przepraszam Lecha Wałęsę za naruszenie jego dóbr osobistych". Zatem upoważnienie - przyznane powodowi postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie o sygn. akt I Co 275/12 - obejmowało publikację oświadczenia w telewizji TVN w godzinach 19:00-19:30. Tymczasem, co było w sprawie bezsporne, oświadczenie zostało opublikowane w stacji TVN w godzinach 19:30:18-19:30:53. Publikacja oświadczenia nastąpiła więc o innej porze niż ustalona orzeczeniem Sądu. Powód nie zrealizował więc treści wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie o sygn. akt I ACa 1520/10.

Wymaga podkreślenia, że powyższe, okoliczności stały u podstaw początkowo oddalenia - wyrokiem Sądu Rejonowego w Sopocie z dnia 11 września 2013 roku, sygn. akt I C 214/13, uchylonym zaskarżonym postanowieniem w zakresie pkt 1 - powództwa skarżącego. Co więcej, składały się one na podstawę faktyczną decyzji powoda o cofnięciu powództwa.

Powód - jak wynika z pisma z dnia 23 października 2013 roku - cofnął pozew i zrzekł się roszczenia, albowiem TVN Media sp. z o. o. w Warszawie, której powód uiścił kwotę, której zwrotu od pozwanego w niniejszym procesie się domagał, dokonał zwrotu przedmiotowej kwoty na rzecz skarżącego. Przyczyną takiej decyzji spółki było zaś stwierdzenie, że emisja oświadczenia, którego wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dotyczy, została opóźniona.

W takim stanie rzeczy uznanie powoda za przegrywającego postępowanie i jako takiego za obowiązanego do poniesienia kosztów, które w toku procesu powstały, jest w pełni uprawnione. W szczególności znajduje ono uzasadnienie w brzmieniu art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 98 § 1 k.p.c., tj. przepisów objętych zarzutem podniesionym w zażaleniu. Nie jest również w sprzeczności z początkową decyzją Sądu Rejonowego w Sopocie o oddaleniu powództwa - zważając na zgodność okoliczności faktycznych przedstawionych powyżej a będących podstawą decyzji procesowej co do zasadności powództwa oraz decyzji powoda o cofnięciu pozwu. Choć bowiem okoliczności pozaprocesowe - zwrot kwoty uiszczonej przez powoda na rzecz spółki TVN Media - były zasadniczą przyczyną złożenia przez powoda oświadczenia o cofnięciu pozwu, istotne są takie te fakty, ze względu na które spółka zdecydowała się zwrócić spełnione na jej rzecz świadczenie. Godzina emisji oświadczenia - niezgodna z treścią tytułu wykonawczego - powinna być zaś powodowi wiadoma w dacie składania pozwu.

Mając powyższe okoliczności na uwadze, Sąd Okręgowy, na podstawie art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 385 k.p.c., orzekł jak w postanowieniu.

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.