Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

Skarga o wznowienie postępowania

Sopot, dnia 3 kwietnia 2012 roku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Wydział I Cywilny

ul. Nowe Ogrody 28/29

80-803 Gdańsk

Powód:

Lech Wałęsa

zam. Gdańsk, ul. Polanki 54

Pozwany:

Krzysztof Wyszkowski

zam. Sopot, ul. Andersa 12/5

Sygn. akt. I ACa 1520/10

Skarga POZWANEGO O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Działając w imieniu własnym niniejszym – na podstawie art. 403 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego – wnoszę o:

wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie o sygnaturze akt I ACa 1520/10 – wobec wykrycia okoliczności faktycznych oraz środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona pozwana nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu;

zmianę wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie o sygnaturze akt I ACa 1520/10 poprzez oddalenie apelacji powoda w całości;

ewentualnie: uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie o sygnaturze akt I ACa 1520/10 i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gdańsku;

przeprowadzenie dowodów z:

a) dokumentu o nr IPN BU 2321/1, Notatka służbowa, Warszawa, 21 I 1982, k. 76 - dot. rozmów płk Wojtalika z Lechem Wałęsą w styczniu 1982 r.;

b) książki autorstwa P. Bożyk, Hanka, miłość, polityka, Poznań 2011;

c) protokołu przesłuchania Edwarda Graczyka w IPN w Gdańsku 18 XI 2008 r. zob. www.ipn.gov.pl/portal/pl/245/8505;

d) filmu TVN o współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa (w przypadku uznania przez Sąd przedłożonej kopii filmu za niewystarczającą wnoszę o zwrócenie się do TVN o udostępnienie filmu o Lechu Wałęsie autorstwa Moniki Góralewskiej, Piotra Pizlo i Krzysztofa Brożyka oraz przesłuchanie tych osób w charakterze świadków na okoliczność współpracy powoda ze Służbą Bezpieczeństwa (adres: TVN Kraków, ul. Dąbka 2, 30-832 Kraków));

e) nagrania programu „Bliżej” w TVP 3 z dnia 23 lutego 2012 roku, w którym Lech Zborowski, były działacz Wolnych Związków Zawodowych przedstawił dowody na ujawnienie przez Lecha Wałęsę jego współpracy z SB, a dr hab. Sławomir Cenckiewicz oświadczył, że agenturalność Lecha Wałęsa została naukowo potwierdzona. http://www.tvp.pl/publicystyka/polityka/jan-pospieszalski-blizej/wideo/23022012/6427331

f) książki Pawła Machcewicza, Spory o historię 2000-2011, Kraków 2012;

- na okoliczność świadomej i tajnej współpracy powoda ze Służbą Bezpieczeństwa;

5. przesłuchanie w charakterze świadka Lecha Zborowskiego - na okoliczność świadomej i tajnej współpracy powoda ze Służbą Bezpieczeństwa;

6. zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

U Z A S A D N I E N I E

I.

W dniu 24 marca 2011 roku sprawie o sygn. akt I ACa 1520/10 Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił w części zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, oddalający w całości powództwo Lecha Wałęsy przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu, nakazując pozwanemu przeprosić powoda za nazwanie go współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa.

Po wydaniu przedmiotowego wyroku pojawiły się, nieznane wcześniej pozwanemu, okoliczności faktyczne oraz środki dowodowe, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

dokument o nr IPN BU 2321/1, Notatka służbowa, Warszawa, 21 I 1982, k. 76

Dokument ten dotyczy rozmów płk Wojtalika z Lechem Wałęsą w styczniu 1982 r. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zaraz po Grudniu '70 będąc kierownikiem Grupy VI SB w Gdańsku (tzw. sekcji stoczniowej) Wojtalik nadzorował działalność agenturalną TW ps. "Bolek". Wiemy, że odbył spotkanie kontrolne z "Bolkiem" w dniu 27 kwietnia 1971 r. w hotelu "Jantar". W jednej z odkrytych ostatnio w IPN notatek (z 21 stycznia 1982 r.) znajdujemy opis traumy, jaką wywołała najpewniej u Wałęsy jego rozmowa z ppłk.          Wojtalikiem: "Po wyjeździe tow. Wojtalika osoba >>333<< [tak określano wówczas w dokumentach Wałęsę - przyp. S. C.] stała się ponura i zła. Denerwowało go zaglądanie do jego pokoju. Zwykle przy posiłkach chętnie z nami rozmawiał i żartował. Natomiast w dniu 20 stycznia 1982 r. szybko zjadł posiłek i szedł do swego pokoju. Prawie cały dzień (w godz. 12.30-19.00) przestał oparty o parapet okna i spoglądający bezwiednie w bliżej nieokreśloną dal". Dokument ten, według informacji uzyskanej od dra hab. Sławomira  Cenckiewicza, wchodzi w skład szerszego zbioru odnalezionego w ostatnim czasie w IPN, a potwierdzającego fakt opierania rozmów funkcjonariuszy MSW z powodem w trakcie jego internowania w 1982 r. na podstawie jego współpracy z SB w początku lat 70.

książka P. Bożyk, Hanka, miłość, polityka, Poznań 2011

Cytat ze str. 236: „Chciałem was poinformować oficjalnie, że Wałęsa to nasz człowiek, współpracujemy z nim, także finansowo, już od siedmiu lat – oświadczył Kowalczyk - jestem więc pewien, że się dogada my. To dobrze - odpowiedział Gierek - Rozmawiajcie z nim, nie róbcie mu krzywdy”.

protokół przesłuchania Edwarda Graczyka w IPN w Gdańsku 18 XI 2008 r. zob. www.ipn.gov.pl/portal/pl/245/8505

Cytaty: „ja w Gdańsku pracowałem pod egidą Wydziału III i przekazywałem im wszelkie informacje, które uzyskałem od Lecha Wałęsy. (...) W czasie tych spotkań Lech Wałęsa otrzymywał ode mnie pieniądze. (...) W dokumentach które sporządzałem, Lechowi Wałęsie był przypisany pseudonim >>Bolek<<".

d)      film TVN o współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa

Film ten zawiera wypowiedzi kilku byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy posiadali dostęp do teczki osobowej i teczki pracy tajnego współpracownika SB o pseudonimie „Bolek” i identyfikują go jako Lecha Wałęsę, a więc na podstawie źródłowej wiedzy jednoznacznie stwierdzają, że powód był tajnym i świadomym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa w pierwszej połowie lat 70 ubiegłego wieku.

e)       nagranie programu „Bliżej” w TVP 3 z dnia 23 lutego 2012 roku

W programie tym Lech Zborowski, były działacz Wolnych Związków Zawodowych przedstawił dowody na ujawnienie przez Lecha Wałęsę jego współpracy z SB, a dr hab. Sławomir Cenckiewicz oświadczył, że agenturalność Lecha Wałęsa została naukowo potwierdzona.

(zob.: http://www.tvp.pl/publicystyka/polityka/jan-pospieszalski-blizej/wideo/23022012/6427331)

Wobec treści nagrania, o którym mowa w lit. e powyżej, zasadnym jest również przesłuchanie w charakterze świadka Lecha Zborowskiego - na okoliczność świadomej i tajnej współpracy powoda ze Służbą Bezpieczeństwa. Świadek ten posiada bowiem na ten temat rozległą wiedzę, o czym pozwany nie wiedział przed 24 marca 2011 roku.

książka Pawła Machcewicza, Spory o historię 2000-2011, Kraków 2012

Paweł Machcewicz w swojej najnowszej książce napisał między innymi: „fakt współpracy Wałęsy z SB na początku lat siedemdziesiątych, który dla mnie jako historyka nie budzi u mnie wątpliwości, gdy analizuje się źródła które dzisiaj znamy.” (Paweł Machcewicz, Spory o historię 2000-2011, Kraków 2012, s. 33.)

II.

Pozwany dowiedział się o wymienionych powyżej okolicznościach oraz środkach dowodowych w następujący sposób i w następujących terminach:

O dokumencie „a” dnia 22 marca 2012 r. dzięki uprzejmości dra hab. Sławomira Cenckiewicza,

o dokumencie „b” 23 marca 2012 r. z książki,

o dokumencie „c” 23 marca 2012 r. ze strony internetowej IPN,

z dokumentem „d” zapoznałem się sukcesywnie, ostatni fragment obejrzałem w Internecie 24 marca 2012 r.,

dokument „e” poznałem w trakcie oglądania programu w telewizji,

o dokumencie „f” 26 marca 2012 r. z książki.

Dlatego też termin 3-miesięczny, o którym stanowi art. 407 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, należy uznać za zachowany.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:

dokument o nrIPN BU 2321/1, Notatka służbowa, Warszawa, 21 I 1982, k. 76

książka P. Bożyk, Hanka, miłość, polityka, Poznań 2011

książka Pawła Machcewicza, Spory o historię 2000-2011, Kraków 2012

protokół przesłuchania Edwarda Graczyka w IPN w Gdańsku 18 XI 2008 r.

film TVN o współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa

odpis skargi wraz z załącznikami

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.