Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

Mój wniosek z 3.04.12 o zawieszenie procesu

(Dnia 10 stycznia 2012 r. sąd postanowił o wznowieniu rozprawy) 

Sopot, dnia 3 kwietnia 2012 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Wydział XV Cywilny

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

Powód:

Lech Wałęsa

zam. Gdańsk, ul. Polanki 54

repr. przez adw. Ewelinę Wolańską

z kancelarii adwokackiej w Gdańsku, ul. Kmieca 21

Pozwany:

Krzysztof Wyszkowski

zam. Sopot, ul. Andersa 12/5

Sygn. akt. XV C 54/12/XV

PISMO PROCESOWE POZWANEGO

Działając w imieniu własnym niniejszym podtrzymuję wszystkie wnioski, twierdzenia, zarzuty i argumenty zawarte w odpowiedzi na pozew z dnia     3 marca 2008 roku.

Ponadto wnoszę o:

 1. zawieszenie postępowania z powodu identycznej okoliczności (w zakresie treści wypowiedzi) rozpatrywanej przez ten sam Sąd Apelacyjny                w Gdańsku sprawie o sygn. akt I ACa 1520/10 – na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego – wobec złożenia skargi                  o wznowienie postępowania;
 1. przeprowadzenie dowodów z:

a) dokumentu o nr IPN BU 2321/1, Notatka służbowa, Warszawa, 21 I 1982, k. 76 - dot. rozmów płk Wojtalika z Lechem Wałęsą w styczniu 1982 r.;

b) książki autorstwa P. Bożyk, Hanka, miłość, polityka, Poznań 2011;

c) protokołu przesłuchania Edwarda Graczyka w IPN w Gdańsku 18 XI 2008 r. zob. www.ipn.gov.pl/portal/pl/245/8505;

d) filmu TVN o współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa              (w przypadku uznania przez Sąd przedłożonej kopii filmu za niewystarczającą wnoszę o zwrócenie się do TVN o udostępnienie filmu o Lechu Wałęsie autorstwa Moniki Góralewskiej, Piotra Pizlo i Krzysztofa Brożyka oraz przesłuchanie tych osób w charakterze świadków na okoliczność współpracy powoda ze Służbą Bezpieczeństwa (adres: TVN Kraków, ul. Dąbka 2, 30-832 Kraków));

e) nagrania programu „Bliżej” w TVP 3 z dnia  23 lutego 2012 roku, w którym Lech Zborowski, były działacz Wolnych Związków Zawodowych przedstawił dowody na ujawnienie przez Lecha Wałęsę jego współpracy z SB, a dr hab. Sławomir Cenckiewicz oświadczył, że agenturalność Lecha Wałęsa została naukowo potwierdzona - http://www.tvp.pl/publicystyka/polityka/jan-pospieszalski-blizej/wideo/23022012/6427331

f) książki Pawła Machcewicza, Spory o historię 2000-2011, Kraków 2012;

- na okoliczność świadomej i tajnej współpracy powoda ze Służbą Bezpieczeństwa;

 1. przesłuchanie w charakterze świadków na okoliczność świadomej i tajnej współpracy powoda ze Służbą Bezpieczeństwa oraz powzięcia informacji o tym przez pozwanego następujących osób:

1) historyków:

 • Sławomira Cenckiewicza (ul. Ks. J.P. Siega 6d/2, 81-572 Gdynia)

– na okoliczność dokumentów i informacji pozyskanych przez świadka odnośnie współpracy powoda z SB, sposobu i źródeł pozyskania tej wiedzy, jak również na okoliczność informacji w tym zakresie a ujawnionych powodowi - zarówno przez niego, jak i inne znane mu osoby – po dniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział lustracyjny z 2000 roku a przed wypowiedzią pozwanego dnia 14 grudnia 2007 roku, jak i na okoliczność, jakie materiały zostały przekazane przez IPN Sądowi Lustracyjnemu, a także nieprawidłowości w ich przekazywaniu (m.in. poprzez kserowanie wybranych stron dokumentów, co miało wpływ na wyrok Sądu)

 • Krzysztofa Kauby (ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa)
 • Piotra Gontarczyka (ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa)

- na okoliczność ustalenia, jakie dokumenty zostały przekazane przez IPN Sądowi Lustracyjnemu w toku procesu lustracyjnego powoda, jak i dokumentów oraz informacji, jakimi obecnie dysponuje IPN odnośnie współpracy powoda z SB, a także na okoliczność tego, jakie dokumenty bądź informacje zostały przez wymienionych przekazane pozwanemu przed 14 grudnia 2007, a także na okoliczność podstaw naukowego zdefiniowania pojęcia „tajny współpracownik SB”

 • Janusza Musiała (IPN O/Kraków, ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków)

- na okoliczność zdefiniowania statusu „tajnego współpracownika SB”

 • Henryka Kuli (ul. Elbląska 73C/6, 80-761 Gdańsk)
 • Leona Kieresa (ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa)
 • Andrzeja Zybertowicza

- na okoliczność dokumentów i informacji pozyskanych przez świadka odnośnie współpracy powoda z SB, sposobu i źródeł pozyskania tej wiedzy;

2) działaczy WZZ i NSZZ Solidarność:

 • Piotra Adamowicza (ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa)
 • Jerzego Borowczaka (ul. waly Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk)
 • Lecha Zborowskiego
 • Henryka Jagielskiego (ul. Stolema 45, 80-177 Gdańsk)
 • Józefa Szylera (ul. Osiedlowa 14, 39-300 Mielec)
 • Alicję Kowalczyk (ul. Bema 4/2A, 80-753 Sopot)
 • Jerzego Kozłowskiego (ul. M. Konopnickiej 12, 84-200 Wejherowo)
 • Edmunda Krasowskiego (ul. Witomińska 19, 81-311 Gdynia)
 • Janusza Krupskiego (ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa)
 • Andrzeja Gwiazdy (ul. Wejhera 3c/118, 80-346 Gdańsk)
 • Joannę Gwiazdę (zam. j.w.)
 • Antoniego Macierewicza (ul. Klaudyny 34/126, 01-684 Warszawa)
 • Marka Parola (ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia)
 • Władysława Kuca (ul. racławicka 154/81, Warszawa)
 • Andrzeja Bulca (ul. Trakt Lubelski 302A, 04-667 Warszawa)
 • Józefa Buraka (ul. Bernardyńska 6/41, Warszawa)
 • Andrzeja Czyżewskiego (Hogenbrook 21a, 21149 Hamburg)
 • Andrzeja Drzycimskiego (ul. Wileńska 59C/13, 80-215 Gdańsk)
 • Adama Glapińskiego
 • Bogdana Borusewicza (Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa)
 • Jarosława Kaczyńskiego (ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa)
 • Piotra Naimskiego
 • Zbigniewa Romaszewskiego (Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa)

- na okoliczność współpracy powoda z SB oraz przekazania informacji na ten temat pozwanemu przed dniem 14 grudnia 2007 roku;

 1. byłych funkcjonariuszy SB:
 • Janusza Stachowiaka (zam. ul. Bernardyńska 6/23, 02-904 Warszawa)
 • Adama Hodysza (ul. Płk. Dębka, 84-230 Rumia)
 • Marka Parola (ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia)
 • Krzysztofa Adamskiego
 • Krzysztofa Bolina
 • Antoniego Domańskiego
 • Józefa Buraka
 • Romualda Chlaszczaka
 • Władysława Ciastonia
 • Jerzego Frączkowskiego
 • Władysława Jaworowskiego
 • Kazimierza Kaziszyna
 • Władysława Kucę
 • Adama Krzysztoporskiego
 • Waldemara Misiewicza
 • Ryszarda Łubińskiego
 • Eugeniusza Misztala
 • Wojciecha Nachiło
 • Sylwestra Paszkiewicza
 • Zbigniewa Pawlickiego
 • Wojciecha Raniewicza
 • Hanryka Rapczyskiego
 • Leona Stańczyka
 • Andrzeja Stylińskiego
 • Waldemara Żaczka

- na okoliczność współpracy powoda z SB oraz przekazania informacji na ten temat pozwanemu przed dniem 14 grudnia 2007 roku;

 

 

4) współpracowników instytucjonalnych i SB:

 • Mieczysława Gromadzkiego
 • Antoniego Sępa
 • Edwina Myszka
 • Eligiusza Naszkowskiego

- na okoliczność współpracy powoda z SB oraz przekazania informacji na ten temat pozwanemu przed dniem 14 grudnia 2007 roku;

5) a także:

 • Witolda Kuleszy (ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa)
 • Karola Lisieckiego (ul. Polanki 124, 80-308 Gdańsk)
 • Henryka Majewskiego (ul. Młyńska 7, 83-010 Straszyn)
 • Tadeusza Mazowieckiego (ul. Lewicka 13/15 m. 15, 02-547 Warszawa)
 • Adama Michnika (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa)
 • Andrzeja Milczanowskiego (ul. Boh. Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin)
 • Bogusława Nizieńskiego
 • Zbigniewa Nowka (ul. Karowa 10,
 • Janusza Rolickiego (ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa)
 • Macieja Schulza (ul. Witomińska 19, 81-311 Gdynia)
 • Danutę Skutnik (ul. Witomińska 19, 81-311 Gdynia)
 • Leona Stobienieckiego (ul. Szpaki 3A/3, 80-624 Gdańsk)
 • Romualda Szeremietiewa (ul. C.K. Norwida 1, 05-501 Piaseczno)
 • Błażeja Wyszkowskiego (ul. Abisyńska Górka 283-440 Górki)
 • Antoniego Zielińskiego (ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa)
 • Bp. Alojzego Orszulika (Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz)
 • Pawła Machcewicza (ul. Długa 81-83, 80-831 Gdańsk)

           na okoliczność j.w.

Wnoszę ponadto, aby Sąd, z powodu napotkania przeze mnie nieprzezwyciężalnych trudności z ustaleniem adresów niezbędnych dla sprawy świadków, zwłaszcza, że część z nich nie mieszka w Trójmieście, upoważnił mnie, po zgłoszeniu nazwisk tych świadków, do uzyskania ich adresów na drodze urzędowej.

U Z A S A D N I E N I E

I.

Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2008 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia wcześniej wszczętego pomiędzy stronami procesu, działając na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego. W dniu 10 stycznia 2012 roku przedmiotowe postępowanie zostało podjęte z uwagi na wydanie przez Sąd Najwyższy w dniu 30 listopada 2011 roku postanowienia o pozostawieniu skargi kasacyjnej pozwanego bez rozpoznania (sygn. akt IV CSK 335/11), a tym samym definitywne zakończenie poprzedniego procesu toczącego się pomiędzy stronami.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku pozwany złożył jednak skargę o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt I ACa 1520/10 Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Podstawą skargi o wznowienie jest art. 403 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego – wykrycie okoliczności faktycznych oraz środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona pozwana nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.

Dowód:

skarga o wznowienie postępowania o sygn. akt I ACa 1520/10 Sądu Apelacyjnego      w Gdańsku wraz z dowodem nadania

II.

Odnosząc się do dowodów wymienionych w pkt 2 petitum niniejszego pisma należy wskazać, co następuje.

 1. dokument o nr IPN BU 2321/1, Notatka służbowa, Warszawa, 21 I 1982, k. 76

Dokument ten dotyczy rozmów płk Wojtalika z Lechem Wałęsą w styczniu 1982 r. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zaraz po Grudniu '70 będąc kierownikiem Grupy VI SB w Gdańsku (tzw. sekcji stoczniowej) Wojtalik nadzorował działalność agenturalną TW ps. "Bolek". Wiemy, że odbył spotkanie kontrolne z "Bolkiem" w dniu 27 kwietnia 1971 r. w hotelu "Jantar". W jednej z odkrytych ostatnio w IPN notatek (z 21 stycznia 1982 r.) znajdujemy opis traumy, jaką wywołała najpewniej u Wałęsy jego rozmowa z ppłk.    Wojtalikiem: "Po wyjeździe tow. Wojtalika osoba >>333<< [tak określano wówczas w dokumentach Wałęsę] stała się ponura i zła. Denerwowało go zaglądanie do jego pokoju. Zwykle przy posiłkach chętnie z nami rozmawiał i żartował. Natomiast w dniu 20 stycznia 1982 r. szybko zjadł posiłek i szedł do swego pokoju. Prawie cały dzień (w godz. 12.30-19.00) przestał oparty o parapet okna i spoglądający bezwiednie w bliżej nieokreśloną dal".

 1. książka P. Bożyk, Hanka, miłość, polityka, Poznań 2011

Cytat ze str. 236: „Chciałem was poinformować oficjalnie, że Wałęsa to nasz człowiek, współpracujemy z nim, także finansowo, już od siedmiu lat – oświadczył Kowalczyk - jestem więc pewien, że się dogada my. To dobrze - odpowiedział Gierek - Rozmawiajcie z nim, nie róbcie mu krzywdy”.

 1. protokół przesłuchania Edwarda Graczyka w IPN w Gdańsku 18 XI 2008 r. zob. www.ipn.gov.pl/portal/pl/245/8505

Cytaty: „ja w Gdańsku pracowałem pod egidą Wydziału III i przekazywałem im wszelkie informacje, które uzyskałem od Lecha Wałęsy. (...) W czasie tych spotkań Lech Wałęsa otrzymywał ode mnie pieniądze. (...) W dokumentach które sporządzałem, Lechowi Wałęsie był przypisany pseudonim >>Bolek<<".

d)  film TVN o współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa

Film ten jednoznacznie pokazuje, że powód był tajnym i świadomym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa w pierwszej połowie lat 70 ubiegłego wieku.

W 2007 roku zgłosili się do pozwanego filmowcy TVN z prośbą o rozmowę na potrzeby filmu o związkach Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa. W trakcie kilkukrotnych i wielogodzinnych nagrań pozwany dowiedział się, że uzyskali oni wypowiedzi funkcjonariuszy SB, którzy kontrolowali współpracę Wałęsy z SB i potwierdzają agenturalny charakter tych kontaktów.

e)  nagranie programu „Bliżej” w TVP 3 z dnia 23 lutego 2012 roku

W programie tym Lech Zborowski, były działacz Wolnych Związków Zawodowych przedstawił dowody na ujawnienie przez Lecha Wałęsę jego współpracy z SB, a dr hab. Sławomir Cenckiewicz oświadczył, że agenturalność Lecha Wałęsa została naukowo potwierdzona.

(zob.: http://www.tvp.pl/publicystyka/polityka/jan-pospieszalski-blizej/wideo/23022012/6427331)

 1. książka Pawła Machcewicza, Spory o historię 2000-2011, Kraków 2012

Paweł Machcewicz w swojej najnowszej książce napisał między innymi: „fakt współpracy Wałęsy z SB na początku lat siedemdziesiątych, który dla mnie jako historyka nie budzi u mnie wątpliwości, gdy analizuje się źródła które dzisiaj znamy.” (Paweł Machcewicz, Spory o historię 2000-2011, Kraków 2012, s. 33.)

III.

Co się tyczy wniosków dowodowych o przesłuchanie świadków wymienionych w pkt 3 petitum niniejszego pisma, to wskazać trzeba, że są one uzasadnione, albowiem świadkowie ci posiadają wiedzę w przedmiocie:

 1. świadomej i tajnej współpracy powoda ze Służbą Bezpieczeństwa oraz
 1. powzięcia informacji o tym przez pozwanego.

Oczywistym jest zaś, że opisane powyżej okoliczności mają kluczowe znacznie dla rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

IV.

Dodatkowo wskazać należy, że zachodzi istotna różnica pomiędzy stanem wiedzy pozwanego, jaką posiadał w grudniu 2005 roku, czyli wówczas, gdy została sformułowana wypowiedź będąca przedmiotem poprzedniego procesu pomiędzy stronami, zakończonego wydaniem przez Sąd Najwyższy w dniu 30 listopada 2011 roku postanowienia o pozostawieniu skargi kasacyjnej pozwanego bez rozpoznania (sygn. akt IV CSK 335/11), którego dotyczy załączona skarga o wznowienie postępowania, a stanem wiedzy pozwanego w momencie formułowania wypowiedzi będącej przedmiotem niniejszego procesu.

W okresie od grudnia 2005 roku do grudnia 2007 roku pozwany uzyskał następujące dokumenty:

1) IPN BU 01619/1, t. 1, k. 183 i 192 - 1985 maj 8, Warszawa - fragment notatki służbowej funkcjonariusza Wydziału V Departamentu Techniki MSW st. chor. Tadeusza Maraszkiewicza na temat Eligiusza Naszkowskiego;

2) IPN BU 01619/14, k. 225-226 z 9 maja 1985 r., Warszawa – oświadczenie funkcjonariusza Biura Studiów Służby Bezpieczeństwa MSW mjr. Adama Stylińskiego na temat Eligiusza Naszkowskiego, z informacją o działaniach specjalnych Służby Bezpieczeństwa wobec Lecha Wałęsy;

3) IPN BU 01619/1, k. 408-441 z 24, Moskwa – fragmenty oświadczenia przebywającego na kursie KGB kpt. Józefa Buraka z Biura Studiów Służby Bezpieczeństwa MSW w sprawie operacji Służby Bezpieczeństwa realizowanych wobec Lecha Wałęsy z udziałem Eligiusza Naszkowskiego.

W tym okresie pozwany kontaktował się także ze wskazanymi w niniejszym piśmie osobami, które również potwierdziły fakt współpracy powoda z SB.

Dowód:

przesłuchanie pozwanego

zeznania świadków

Dlatego też inaczej należy ocenić stopień staranności zachowanej przez pozwanego w grudniu 2005 roku oraz 2 lata później.

V.

Odnosząc się pokrótce do twierdzenia o powadze rzeczy osądzonej i mocy wiążącej wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 roku (sygn. akt I ACa 1520/10), zawartego w piśmie procesowym powoda z dnia 19 marca 2012 roku, wskazać należy, co następuje.

W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że moc wiążąca orzeczenia odnosi się tylko do treści jego sentencji, a nie uzasadnienia (wyrok SN z dnia 8 czerwca 2005 r., V CK 702/04, Lex nr 402284). Nie mają zatem mocy wiążącej ani poglądy prawne wyrażone w uzasadnieniu orzeczenia (wyrok SN z dnia 13 marca 2008 r., III CSK 284/07, Lex nr 380931), ani motywy i ustalenia faktyczne zawarte w uzasadnieniu (wyrok SN z dnia 15 listopada 2007 r., II CSK 347/07, Lex nr 345525). Według Sądu Najwyższego, przedmiotem prawomocności materialnej jest bowiem ostateczny rezultat rozstrzygnięcia, a nie przesłanki, które do niego doprowadziły. Sąd przy wydaniu wyroku nie jest związany zarówno ustaleniami faktycznymi poczynionymi w innej sprawie, jak i poglądami prawnymi wyrażonymi w uzasadnieniu zapadłego w niej wyroku (wyrok SN z dnia 21 czerwca 2007 r., IV CSK 63/67, Lex nr 485880).

Ponadto zauważyć trzeba, że sama strona powodowa w niniejszym procesie prezentowała stanowisko, że „nie zachodzi tu identyczność zarzutu, skoro wypowiedź pozwanego miała miejsce w innym czasie i okolicznościach” – vide pismo procesowe z dnia 20 marca 2008 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę jak na wstępie.

Krzysztof Wyszkowski

Załączniki:

 1. skarga o wznowienie postępowania o sygn. akt I ACa 1520/10 Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wraz z dowodem nadania
 2. dokument o nr IPN BU 2321/1, Notatka służbowa, Warszawa, 21 I 1982, k. 76
 3. książka P. Bożyk, Hanka, miłość, polityka, Poznań 2011
 4. książka Pawła Machcewicza, Spory o historię 2000-2011, Kraków 2012
 5. protokół przesłuchania Edwarda Graczyka w IPN w Gdańsku 18 XI 2008 r.
 6. film TVN o współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa
 7. odpis pisma wraz z załącznikami

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.