Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

Zawieszenie procesu 11.04.08

POSTANOWIENIE

Sygn. akt I C 1439/07

Dnia 11 kwietnia 2008 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2008r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Lecha Wałęsy przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu o ochronę dóbr osobistych i zapłatę

postanawia

zawiesić postępowanie w sprawie do czasu rozstrzygnięcia sprawy l.C 1387/07 toczącej się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku.

Uzasadnienie  

Powód wniósł o nakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia woli o treści szczegółowo opisanej w punkcie pierwszym pozwu, a także zasądzenia od pozwanego na rzecz Fundacji "Sprawni inaczej" kwoty 30.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

W odpowiedzi na pozew pozwany Krzysztof Wyszkowski wniósł o oddalenie powództwa, a także o zawieszenie postępowania z powodu identyczności okoliczności występujących w rozpatrywanej przez tutejszy Sąd sprawie o sygnaturze I C 1387/07. Wniósł również o przeprowadzenie dowodów z dokumentów Służby Bezpieczeństwa znajdujących się w archiwum IPN, dokumentów zjadających się w archiwum IPN, które Instytut otrzymał od różnych instytucji, dokumentów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze śledztwa prowadzonego przez Urząd Ochrony Państwa w sprawie materiałów wypożyczonych z archiwum UOP przez Lecha Wałęsę, dokumetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczące osób, które wzięły udział w akcji poszukiwania, konfiskowania i ukrywania przed innymi organami państwa dokumentów potwierdzaj ącyh agenturalnośc powoda oraz dokumentów Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej dotyczącej tej samej sprawy. Pozwany wskazał, że chodzi o wszystkie dokumenty dotyczące współpracy Lecha Wałęsy z SB.

Sąd ustalił, iż sprawa I C 1387/07 toczy się pomiędzy tymi samymi stronami przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. W sprawie tej powód wniósł o nakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia woli o treści tam wskazanej oraz o zasądzenie od pozwanego kwoty 40.000 zł tytułem zadośćuczynienia na wskazany przez powoda cel. Pozwany zaś wniósł o przeprowadzenie postępowania dowodowego w oparciu o wskazane przez niego dowody z dokumentów (k. 282 - 283 akt sprawy IC 1387/07).

Należy zauważyć, że zarówno w sprawie o sygn. akt I C 1387/07 jak i w sprawie niniejszej zachodzi tożsamość stron, a także przedmiotem postępowania jest naruszenie dóbr osobistych powoda, czego pozwany miał dokonać w niemal identyczny sposób, co oznacza zbieżność okoliczności faktycznych obu tych zdarzeń. Powód dochodzi bowiem ochrony swoich dóbr osobistych w związku z twierdzeniem pozwanego, że współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i był jej agentem. Na potwierdzenie powyższych okoliczności pozwany w obu wskaznych powyżej sprawach powołuje te same dowody z dokumentów.

Zgodnie z treścią przepisu art. 177 § 1 pkt 1 sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego.

Zdaniem Sądu, rozstrzygnięcie sprawy niniejszej zależy od wyniku postępowania w sprawie I C 1387/07, albowiem istota obu sporów między innymi dotyczy zarzutu pozwanego odnośnie agenturalnej przeszłości powoda. Na potwierdzenie swojego stanowiska pozwany ponadto powołuje w obu sprawach dowody z tych samych dokumentów.

Prowadzenie zatem niniejszej sprawy mogłoby w przyszłości skutkować wydaniem dwóch orzeczeń, we wskazanych sprawach, w oparciu o tożsame wnioski dowodowe - o ile znalazłyby one aprobatę Sądu, o zgoła odmiennych rozstrzygnięciach.

W ocenie zatem Sądu, mając na uwadze treść art. 365 § 1 k.p.c. zgodnie z którym orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzinych także inne osoby, na mocy art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.