Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

Krzysztof Wyszkowski

Krzysztof Wyszkowski

Adres witryny: E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

IACa 1520/10 IACz 2003/10

Sąd Okręgowy - orzeczenie z dnia 31 sierpnia 2010 r.

(File Ref. I C 1387/07)

(selected fragments)

The Court has determined the following facts:

Justice arrivée du moyen-âge

poniedziałek, 21 maja 2012 18:37

Je voudrais vous présenter l’affaire de la citation déposée par M. Lech Wałęsa contre M. Krzysztof Wyszkowski.

Pucz czerwcowy trwa - Wałęsa jako Siwak III RP

poniedziałek, 21 maja 2012 07:29

Dwadzieścia lat temu Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Donald Tusk i gromada zaufanych ludzi komunistycznych służb specjalnych zawiązała spisek na rzecz obalenia pierwszego demokratycznie utworzonego rządu Rzeczpospolitej. Zrobili to w obronie własnej i całej posowieckiej agentury, która podjęcie budowy niepodległego państwa uznała za śmiertelne zagrożenie dla siebie.

Łuk trumfalny dla S - nie, Lenin - tak!

piątek, 18 maja 2012 14:19

Prezydent Adamowicz jest postacią żałosną. Nawet nie dlatego, że osobiście jest człowiekiem niemądrym, ale dlatego, że jest tylko przezroczystą kukłą, przez działania której widać mentalność ludzi którzy go na tej posadzie umieśili, mentalność handlarzy tandetą na podmiejskim rynku - znakami SS na Targu Dominikańskim i znakiem Lenina na targowisku ECS. Mentalność, która kompromituje nie tylko ich, nie tylko Adamowicza, ale również Gdańszczan, którzy godzą się na takie rządy sławnym miastem.

Maj bieżącego roku zaczął się tak, jakby miał przejść do historii, jako początek katastrofy większej niż maj 1940 r. Czy teraz wszystko stanie się jasne jeszcze szybciej niż w 40 dni?

Sopot, dnia 7 marca 2012 roku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Wydział I Cywilny

ul. Nowe Ogrody 28/29

80-803 Gdańsk

Powód:

Lech Wałęsa

zam. Gdańsk, ul. Polanki 54

Pozwany:

Krzysztof Wyszkowski

zam. Sopot, ul. Andersa 12/5

Sygn. akt. I ACa 1520/10

Skarga POZWANEGO O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Działając w imieniu własnym niniejszym – na podstawie art. 403 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego – wnoszę o:

 1. wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie o sygnaturze akt I ACa 1520/10 – wobec wykrycia okoliczności faktycznych oraz środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona pozwana nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu;
 1. zmianę wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie o sygnaturze akt I ACa 1520/10 poprzez oddalenie apelacji powoda w całości;
 1. ewentualnie: uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie o sygnaturze akt I ACa 1520/10 i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gdańsku;
 1. przeprowadzenie dowodów z:

a) dokumentu o nr IPN BU 2321/1, Notatka służbowa, Warszawa, 21 I 1982, k. 76 - dot. rozmów płk Wojtalika z Lechem Wałęsą w styczniu 1982 r.;

b) książki autorstwa P. Bożyk, Hanka, miłość, polityka, Poznań 2011;

c) protokołu przesłuchania Edwarda Graczyka w IPN w Gdańsku 18 XI 2008 r. zob. www.ipn.gov.pl/portal/pl/245/8505;

d) filmu TVN o współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa;

e) nagrania programu „Bliżej” w TVP 3 z dnia ………………………, w którym Lech Zborowski, były działacz Wolnych Związków Zawodowych przedstawił dowody na ujawnienie przez Lecha Wałęsę jego współpracy z SB, a dr hab. Sławomir Cenckiewicz oświadczył, że agenturalność Lecha Wałęsa została naukowo potwierdzona. http://www.tvp.pl/publicystyka/polityka/jan-pospieszalski-blizej/wideo/23022012/6427331

- na okoliczność świadomej i tajnej współpracy powoda ze Służbą Bezpieczeństwa;

5. przesłuchanie w charakterze świadka Lecha Zborowskiego - na okoliczność świadomej i tajnej współpracy powoda ze Służbą Bezpieczeństwa;

6. zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

U Z A S A D N I E N I E

I.

W dniu 24 marca 2011 roku sprawie o sygn. akt I ACa 1520/10 Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił w części zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, oddalający w całości powództwo Lecha Wałęsy przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu, nakazując pozwanemu przeprosić powoda za nazwanie go współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa.

Po wydaniu przedmiotowego wyroku pojawiły się, nieznane wcześniej pozwanemu, okoliczności faktyczne oraz środki dowodowe, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

 1. dokument o nr IPN BU 2321/1, Notatka służbowa, Warszawa, 21 I 1982, k. 76

Dokument ten dotyczy rozmów płk Wojtalika z Lechem Wałęsą w styczniu 1982 r. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zaraz po Grudniu '70 będąc kierownikiem Grupy VI SB w Gdańsku (tzw. sekcji stoczniowej) Wojtalik nadzorował działalność agenturalną TW ps. "Bolek". Wiemy, że odbył spotkanie kontrolne z "Bolkiem" w dniu 27 kwietnia 1971 r. w hotelu "Jantar". W jednej z odkrytych ostatnio w IPN notatek (z 21 stycznia 1982 r.) znajdujemy opis traumy, jaką wywołała najpewniej u Wałęsy jego rozmowa z ppłk.    Wojtalikiem: "Po wyjeździe tow. Wojtalika osoba >>333<< [tak określano wówczas w dokumentach Wałęsę - przyp. S. C.] stała się ponura i zła. Denerwowało go zaglądanie do jego pokoju. Zwykle przy posiłkach chętnie z nami rozmawiał i żartował. Natomiast w dniu 20 stycznia 1982 r. szybko zjadł posiłek i szedł do swego pokoju. Prawie cały dzień (w godz. 12.30-19.00) przestał oparty o parapet okna i spoglądający bezwiednie w bliżej nieokreśloną dal".

 1. książka P. Bożyk, Hanka, miłość, polityka, Poznań 2011

Cytat ze str. 236: „Chciałem was poinformować oficjalnie, że Wałęsa to nasz człowiek, współpracujemy z nim, także finansowo, już od siedmiu lat – oświadczył Kowalczyk - jestem więc pewien, że się dogada my. To dobrze - odpowiedział Gierek - Rozmawiajcie z nim, nie róbcie mu krzywdy”.

 1. protokół przesłuchania Edwarda Graczyka w IPN w Gdańsku 18 XI 2008 r. zob. www.ipn.gov.pl/portal/pl/245/8505

Cytaty: „ja w Gdańsku pracowałem pod egidą Wydziału III i przekazywałem im wszelkie informacje, które uzyskałem od Lecha Wałęsy. (...) W czasie tych spotkań Lech Wałęsa otrzymywał ode mnie pieniądze. (...) W dokumentach które sporządzałem, Lechowi Wałęsie był przypisany pseudonim >>Bolek<<".

d)  film TVN o współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa

Film ten jednoznacznie pokazuje, że powód był tajnym i świadomym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa w pierwszej połowie lat 70 ubiegłego wieku.

e)  nagranie programu „Bliżej” w TVP 3 z dnia ………………………

W programie tym Lech Zborowski, były działacz Wolnych Związków Zawodowych przedstawił dowody na ujawnienie przez Lecha Wałęsę jego współpracy z SB, a dr hab. Sławomir Cenckiewicz oświadczył, że agenturalność Lecha Wałęsa została naukowo potwierdzona.

(zob.: http://www.tvp.pl/publicystyka/polityka/jan-pospieszalski-blizej/wideo/23022012/6427331)

Wobec treści nagrania, o którym mowa w lit. e powyżej, zasadnym jest również przesłuchanie w charakterze świadka Lecha Zborowskiego - na okoliczność świadomej i tajnej współpracy powoda ze Służbą Bezpieczeństwa. Świadek ten posiada bowiem na ten temat rozległą wiedzę, o czym pozwany nie wiedział przed 24 marca 2011 roku.

Dlatego też termin 3-miesięczny, o którym stanowi art. 407 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, należy uznać za zachowany.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę jak na wstępie.

Krzysztof Wyszkowski

Załączniki:

 1. dokument o nrIPN BU 2321/1, Notatka służbowa, Warszawa, 21 I 1982, k. 76
 2. książka P. Bożyk, Hanka, miłość, polityka, Poznań 2011
 3. protokół przesłuchania Edwarda Graczyka w IPN w Gdańsku 18 XI 2008 r.
 4. film TVN o współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa
 5. odpis skargi wraz z załącznikami

Pismo adw. Wolańskiej z 27.04.2012

niedziela, 13 maja 2012 19:56

Kancelaria Adwokacka

80- 279 Gdańsk- Wrzeszcz, uL Kmieca 21, Tel. 341- 79- 39

Gdańsk dnia 27 kwietnia 2012r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Wydział XV Cywilny

Gdańsk ul. Nowe Ogrody 30/34

W sprawie Sygn.akt.XV C 54/12

Z powództwa Lecha Wałęsy p-ko Krzysztofowi Wyszkowskiemu

Pismo procesowe

Jako pełnomocnik procesowy powoda, w odpowiedzi na doręczone mi przez Sąd pismo procesowe pozwanego z dnia 3 kwietnia 2012r. wnoszę:

1/ o oddalenie wzgl. odrzucenie wniosku pozwanego-o zawieszenie postępowania w

Niniejszym procesie / p.1. wniosku/

2/ o oddalenie wszystkich wniosków dowodowych powołanych w w/wym. piśmie w

p 2 i 3.

3/ o wydanie i ogłoszenie wyroku zgodnie z wnioskami pozwu Uzasadnienie

Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie nie znajduje uzasadnienia w przepisach obowiązującego prawa, albowiem w sprawie między tymi samymi stronami oraz identycznego meritum sprawy / obie wypowiedzi pozwanego o rzekomej współpracy powoda z SB/ obowiązuje wszystkich prawomocny Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Sygn.I ACA 1520/10 z dnia 24 marca 2011r., któremu nadano klauzulę prawomocności i wykonalności.

Dopóki ten Wyrok Sądu Apelacyjnego ma moc prawomocności- stanowi on dla niniejszej orzeczenie wiążące tak strony jak i Sądy - art. 365 parl i 366 Kpc- „ res iudicata"- co do tego , co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia.

Pozwany K.Wyszkowski wbrew obowiązującemu prawu nie respektuje prawomocnego Wyroku Sądu Apelacyjnego, nie wykonuje go od ponad roku, pomimo wszczętego przez powoda w listopadzie 2011r. postępowania egzekucyjnego, a wcześniej wzywania do dobrowolnego wykonania wyroku, tym samym pozwany lekceważy obowiązujące prawo i obecnie domaga się od Sądu złamania tego prawa - na swoje życzenie.

Sam pozwany w p.1. wniosku pisze o identyczności obu spraw w zakresie treści jego wypowiedzi. Nadto na str. 10 swojego pisma / w zakończeniu/ powołuje się na orzecznictwo sądowe i utrwalony pogląd, że moc wiążąca orzeczenia odnosi się tylko do treści jego sentencji, a nie uzasadnienia , o co właśnie w Nin. sprawie

chodzi, gdyż jak wyżej napisałam, odnośnie tegoż meritum sprawy - orzeczenie

jest prawomocne i wiążące wszystkie Sądy i strony Nin. procesu

Trudno więc zrozumieć tok rozumowania pozwanego, wzgl. brak jakiegokolwiek

doświadczenia prawniczego, pomimo korzystania do niedawna z pomocy kilku

adwokatów.

2/ wnioski dowodowe zgłoszone przez pozwanego o przesłuchanie kilkudziesięciu świadków oraz przeprowadzenie dowodu z powołanych dokumentów są nietrafne i bezpodstawne , wobec całkowitego i ostatecznego wyjaśnienia sprawy jak wyżej wskazano przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w prawomocnym Wyroku i jego obszernym- wyjaśniającym wszystkie problemy - uzasadnieniu.

Zdaniem pełnomocnika powoda wnioski te są na obecnym etapie procesu

niedopuszczalne z mocy cytowanych już wyżej przepisów 365par.l i 366 Kpc.

3/ w tej oczywistej zdaniem pełnomocnika powoda sytuacji, podtrzymuję wnioski

Zgłoszone na wstępie praz wnoszę o zamkniecie postępowania i wydanie wyroku

zgodnie z wnioskiem pozwu.

Zał. dowód wysłania pisma

Na adres pozwanego

Pismo adw. Wolańskiej z 21.04.2012 r.

niedziela, 13 maja 2012 19:53

Ewelina Wolańska

Adwokat

Kancelaria Adwokacka

80- 279 Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Kmieca 21. tel. 341- 79 - 39

Gdańsk dnia 21 kwietnia 2008r.

Sąd Okręgowy

Wydział l Cywilny

w Gdańsku

W sprawie Sygn.akt 1.C.1387/07VII

Z powództwa Lecha Wałęsy p-ko

Krzysztofowi Wyszkowskiemu

Pismo procesowe

Jako pełnomocnik powoda Lecha Wałęsy w związku z ponownym rozpoznaniem sprawy z powództwa Lecha Wałęsy p-ko Krzysztofowi Wyszkowskiemu o naruszenie dóbr osobistych, nadal podtrzymuję wszystkie twierdzenia i oceny prawne zgłoszone w pozwie, jak i następnych p[ismach procesowych, podnosząc, iż:

Powód Lech Wałęsa nigdy nie podjął tajnej współpracy z organami lub ogniwami operacyjnymi organów bezpieczeństwa państwa w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji, oraz nie pobierał z tego tytułu wynagrodzenia, nadto że brak jest jakichkolwiek wiarygodnych, obiektywnych, bezpośrednich dowodów na piśmie na te okoliczności z autentycznym podpisem Lecha Wałęsy.

W związku z uporczywym i zniesławiającym powoda kwestionowaniem tego faktu przez pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego,

Wnoszę - o zwrócenie się przez Sąd Okręgowy w Gdańsku do Instytutu Pamięci

Narodowej w Warszawie 00-823 ul.Towarowa 28, przekazując temuż

Instytutowi wyżej sformułowaną tezę i twierdzenie z wnioskiem o udziel­-

enie odpowiedzi -informacji na okoliczność, czy po dniu 11.08.2000r.,

dacie wydania Wyroku przez Sąd Lustracyjny w Warszawie, zostały

odnalezione i ujawnione jakiekolwiek dowody, które podważają wyżej

podaną tezę.

Nadto nadal powołuję się, jak we wszystkich moich pismach procesowych na treść wyroku Sądu Apelacyjnego - Wydział Lustracyjny w Warszawie z dnia 11.08.2000r., który to Wyrok wg. stanowiska Trybunału Konstytucyjnego jest wiążący dla                        

wszystkich Sądów, dopóki nie został formalnie podważony.         .

To stanowisko Trybunału wynika wyraźnie z Orzeczenia Trybunału w sprawie Sygn.K.39/07, jak również z publicznej wypowiedzi Prezesa Trybunału w trakcie ogłaszania uzasadnienia Wyroku z dnia 11 maja 2007r. w sprawach lustracyjnych.

Wynika z tego wyraźnie stanowisko o związaniu Sądu Cywilnego orzeczeniem Sądu Lustracyjnego, czego niestety Sąd Apelacyjny nie uwzględnił.

Nadto wnoszę jak w moim piśmie procesowym z dnia 11 stycznia 2007r i pozostałych pismach o:

Nie uwzględnienie wniosku pozwanego o przesłuchanie w charakterze świadków wszystkich 118 osób zgłoszonych przez pozwanego,

oraz o odrzucenie i nie uwzględnienie wszystkich wniosków spisanych na kartach  16-18 pisma pozwanego z dnia 28.12.2006 r.

z przyczyn powołanych w moich pismach procesowych. których wydaje się nie ma potrzeby powtarzać i ponownie powoływać.

Zdaniem powoda i jego pełnomocnika sprawa niniejsza powinna być wreszcie  zakończona wyrokiem opartym na nie budzących wątpliwości faktach, iż powód został wielokrotnie haniebnie pomawiany i zniesławiany przez pozwanego Krzysztofa Wyszkowskiego. który z nie zrozumiałych przyczyn i inspiracji urządza "paradę poniżania" powoda, który jest osobą-politykiem sławnym na całym świecie, jak to    nawet wskazał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 25.10.2006r. Sygnakt.LACa 815/06 na ostatniej stronie uzasadnienia wyroku, że-

­Stawiając zarzuty byłemu Prezydentowi RP, osobie o uznanym na arenie autorytecie na arenie międzynarodowej, osobie będącej symbolem przemian społecznych, jakie miały miejsce w Polsce po sierpniu 1980r., pozwany powinien postępować szczególnie starannie i opierać swoje twierdzenia nu sprawdzonych i wiarygodnych dowodach. Pomawianie byłej głowy Państwa o negatywne cechy i niegodne postępowanie, narusza przecież w  szczególny sposób dobra osobiste osoby, która pełniła tą funkcję.

Z tych wszystkich względów wnoszę, jak na wstępie.

Zał. 1 odpis pisma

Adw. Ewelina Wolański 

Strona 19 z 49