Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

Nędzne krętactwo

Lech Wałęsa opublikował na swojej stronie internetowej http://www.mojageneracja.pl/1980/ skan napisanego na komputerze następującego oświadczenia:

„Gdańsk dnia 09.12.2008 (data dopisana odręcznie przez nieznaną osobę, ale nie przez Edwarda Graczyka, interpunkcja oryginału))

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany Edward Graczyk, mając na uwadze zgłaszane publicznie zarzuty wobec Lecha Wałęsy o jego rzekomą agenturalną przeszłość oświadczam co następuje:

1. Jako pracownik służb kontrwywiadu PRL zostałem skierowany do Gdańska w celu monitorowania bezpieczeństwa państwa w związku z zajściami w grudniu 1970r. Zlecono mi ocenę postępowania i potencjalnego zagrożenia ze strony czynników zewnętrznych oraz skoncentrowanie uwagi na liderów protestów robotniczych, w tym na osobie Lecha Wałęsy.

2. W trakcie realizacji tych zleconych mi zadań, w ścisłej współpracy z innymi organami PRL, Przeprowadzałem przesłuchania liderów protestów, w tym Lecha Wałęsy jako uczestnika i przywódcę zajść.

3. Wszystkie rozmowy z Lechem Wałęsą były przesłuchaniami w czasie których był on poddawany oczywiście presji właściwej dla tej formy wywiadowczej.

4. Nigdy nie uzyskałem od Lecha Wałęsy żadnej deklaracji współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, ani nigdy w czasie tych rozmów czy przesłuchań nie było mowy o werbunku Lecha Wałęsy do współpracy z organami PRL.

5. Zaprzeczam kategorycznie twierdzeniu, abym był tą osobą, która zwerbowała Lecha Wałęsę.

6. Według mojej wiedzy operacyjnej, żaden inny pracownik organów bezpieczeństwa PRL nie uzyskał od Lecha Wałęsy zgody lub deklaracji współpracy agenturalnej czy jakiejkolwiek innej z organami PRL, gdyż fakt taki byłby mi natychmiast znany, jako informacja niezbędna w pracy wywiadowczej.

7. Jednoznacznie stwierdzam, że Lech Wałęsa nie sporządzał na moje ani innych organów PRL zlecenie żadnych relacji ani informacji na piśmie.

8. Z treści przesłuchań Lecha Wałęsy nie wynikała żadna możliwość pokrzywdzenia ani zagrożenia dla osób trzecich. (wytłuszczenie oryginału)

9. Wobec braku jakiejkolwiek deklaracji współpracy z organami PRL wykluczone jest, abym przekazywał Lechowi Wałęsie środki finansowe jako wynagrodzenie, czy zwrot kosztów podróży, skoro przesłuchania odbywały się w mieście jego zamieszkania tj. w Gdańsku, a zwrot kosztów należał się tylko w razie dojazdu z innej miejscowości.

10. Potwierdziłem w swoich upublicznionych zeznaniach wiarygodność dokumentu kwitującego przekazanie pieniędzy, sygnowane podpisem "Bolek", co oznaczało w praktyce służb PRL, że środki zostały przeznaczone na sprawę o kryptonimie "Bolek", a wydatkowanie potwierdzone zostało podpisem wykonanym przeze mnie lub innego pracownika służb PRL za pomocą tego kryptonimu.

11. Lech Wałęsa osobiście, własnoręcznie, ani w żaden inny sposób nie potwierdzał przyjęcia ode mnie żadnych środków finansowych, gdyż nigdy nie nastąpiło wręczenie mu takich środków.

12. Standardową praktyką działania organów bezpieczeństwa PRL było przypisanie do akcji rozpracowywania danej osoby, w tym przypadku Lecha Wałęsy, konkretnego kryptonimu bez wiedzy ani zgody tej osoby. Kryptonimem "Bolek" zostały nazwane w dokumentacji organów PRL wszystkie działania wobec danej osoby, w tym podsłuchy w zakładzie pracy, na łącznicy telefonicznej, podsłuch w siedzibie związku zawodowego kierowanego przez Lecha Wałęsę i podsłuch na telefon domowy.

13. Istniejące pokwitowania przekazania środków finansowych nie są więc pokwitowaniami odebrania ich przez osobę poddaną rozpracowaniu, a stanowią potwierdzenie poniesienia kosztów aranżacyjnych prowadzenia sprawy o danym kryptonimie w rozliczeniach wewnętrznych organów PRL.

Reasumując:

Po pierwsze - nie został z moim udziałem, ani za moją wiedzą dokonany werbunek Lecha Wałęsy do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, o takim fakcie zostałbym poinformowany,

Po drugie - Lech Wałęsa nie otrzymywał żadnych środków finansowych z tytułu wezwań na przesłuchania lub jakichkolwiek innych gratyfikacji finansowych.

Po trzecie - Lech Wałęsa z racji rozpracowywania jego działalności był stroną pokrzywdzoną.

Po czwarte - prowadzone przesłuchania Lecha Wałęsy dotyczyły spraw bezpieczeństwa zewnętrznego PRL, a nie jakichkolwiek relacji wewnątrz grup pracowników, czy kolegów, dlatego nie mogły stanowić zagrożenia dla tych osób.

Oświadczam, że ze względu na wiek i inne okoliczności osobiste chcę zamknąć wszelkie spekulacje w opisywanych sprawach przekazuję powyższe informacje w dobrej wierze, opisując znaną mi prawdę historyczną i nie mam zamiaru w żaden inny sposób wypowiadać się w tej sprawie.

Podpisy złożyli (nad linią widnieją cztery podpisy odręczne; pierwszy - Graczyk, drugi - Wałęsa, z dopiskiem „otrzymałem dnia 09.12.2008 r.", trzeci - E. Wolańska, czwarty jest nieczytelny)"

Z odręcznego dopisania daty można wnosić, że tekst został Edwardowi Graczykowi przedstawiony po jego napisaniu i wydrukowaniu, choć wcześniej mógł być uzgadniany z nim lub jego pełnomocnikiem. Język tekstu jest mieszaniną języka esbeckiego i prawniczego, co wskazuje, że powstał zapewne jako wynik  negocjacji, w których ze strony Lecha Wałęsy brała udział jego adwokatka Ewelina Wolańska. Redakcja tekstu jest bardzo nieuważna (np. w pkt. 2 słowo po przecinku znajduje się bezzasadnie rozszerzona spacja, a następne słowo napoisane jest z dużej litery), co dowodzi, że sporządzano go w pośpiechu, metodą zbiorowo dokonywanych uzupełnień i eliminacji.

Treść tekstu w wielu elementach odbiega zasadniczo od zeznania złożonego przez Graczyka przed prokuratorem IPN. Wszystkie zmiany są jak najkorzystniejsze dla twierdzeń Lecha Wałęsy, że nie był agentem SB i nie pobierał od SB wynagrodzenia.

Całość oświadczenia brzmi tak niewiarygodnie (np. twierdzenie, że donosy "Bolka" mogły pochodzić z podsłuchu telefonu domowego Wałęsy, który telefonu nie miał, bo do października 1972 r. mieszkał w hotelu robotniczym), że musieli zdawać sobie z tego sprawę zarówno Graczyk, jak i zespół Wałęsy. Zapewne dlatego w ostatnim zdaniu Graczyk zobowiązuje się wobec Wałęsy, że jest to wypowiedź ostateczna i nie zgodzi się na analizę jej wiarygodności w kontaktach z kimkolwiek innym. Nie odpowie więc również na pytanie, czy Wałęsa zapłacił mu za wydatki "na koszty dojazdu" do miejsca, w kórym podpisał podsunięte mu oświadczenie.

Po akcji zbierania wszelkich śladów działalności t.w. „Bolek" (teczka pracy agenta, donosy i uwagi oficerów prowadzących zawarte w rozpracowaniach jego ofiar, teczka osobowa w kadrach Stoczni Gdańskiej, dokumentacja lekarska ze stoczniowego ośrodka zdrowia) podjęta została akcja przekazania tych dokumentów Lechowi Wałęsie, a w efekcie ich zaboru i zapewne zniszczenia. Wszystko wskazuje na to, że obecnie trwa akcja wyszukiwania świadków i skłaniania ich do udzielenia pomocy Lechowi Wałęsie.

Ludziom, którzy badają sprawę jego agenturalności, Lech Wałęsa na razie grozi prokuraturą i żąda spalenia  książek zawierających drażniącą go dokumentację. Z determinacji, z jaką Wałęsa wydobył z Graczyka to fantastyczne oświadczenie wynika, że nadal nie ma zamiaru podjąć szczerej dyskusji na temat swojej przeszłości. Przeciwnie, po obronie współpracownika, który na sali sądowej uderzył pięścią kamerzystę procesowego adwersarza widać, że należy poważnie obawiać się przejścia do zorganizowanych działań pozaprawnych.

P.S.

"Od czego się zaczęło niszczenie teczek. Najpierw przyszła dyrektywa z Warszawy z Ministerstwa, że mamy powyciągać i zniszczyć wszystkie materiały gdzie występuje nazwisko Wałęsa to był pierwsza rzecz i to myśmy wszystko wyciągali. Wiadomo, że w wielu materiałach przewijało się nazwisko Wałęsa, trzeba było przewalić 18 czy 20 tomów (o FMW - RL) i szukać - a cha Wałęsa i w kibel." (Rozmowa z porucznikiem SB Sławomirem Rudnickim i jego kolegą - restauracja Newska w Gdańsku przeprowadzona przez osoby z FMW - Dariusza Krawczyka, Mariusza Wilczyńskiego, Roberta Licbarskiego, Roberta Kwiatka, Gdańsk 2006 r.)

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 30 grudnia 2008 13:52

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.