Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

Protokół 13.05.08

Sygnatura akt: I C 1387/07

PROTOKÓŁ

Dnia 13 maja 2008 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I \Vydział Cywilny w składzie następującym:

/.../

na posiedzeniu jawnym rozpoznal sprawę

z powództwa: Lecha Wałęsy

przeciwko: Krzysztofowi Wyszkowskiemu

o ocbronę dóbr osobistycb i zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie: 08.30

Po wywołaniu sprawy stawili się:

Zakończono o godzinie: 09.40

Powód nie stawil się - zawiadomiony prawidłowo.

Stawiła się jego pełnomocnik adw. Ewelina Wolańska - peln. w aktach. Pozwany osobiście wraz z pełno adw. Antonim Lepkowskim - składa pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej i oświadcza, iż dotychczasowy pełnomocnik wypowiedział pozwanemu pełnomocnictwo w dniu 25.04.2008r. Podaje, iż wg jego wiedzy wysłał w tym zakresie pismo do Sądu.

Przewodnicząca stwierdza, iż nie zostało ono jeszcze zalączone do akt sprawy.

Jednocześnie pełno pozwanego podaje, iż otrzymał od dotychczasowego pełnomocnika pismo procesowe strony powodowej z 21.04.2008r.

Pełn. powoda podtrzymuje wszystkie wnioski, twierdzenia zawarte w pozwie i dalszych pismach procesowych. Również podtrzymuje wniosek zawarty w piśmie z 21.04.2008r. o zwrócenie się do IPN. Podaje, iż ostatni wyrok Sądu Apelacyjnego zniósł postępowanie sądowe jako nieważne. A zatem obecnie zachodzi sytuacja jaka istniała po pierwszym wyroku Sądu Apelacyjnego.

Wskazuje, iż Sąd Apelacyjny nakazał przeprowadzenie postępowania dowodowego, jednakże po tym wyroku Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 11.0S.07r. wyraźnie wskazał, iż wyrok Sądu Lustracyjnego wiąże wszystkich dopóki nie zostanie uchylony. Zachodzi kwestia czy wyrok Sądu Lustracyjnego dotyczy tego samego faktu i czy wydany jest między tymi samymi stronami. Podnosi, iż wyrok Sądu Lustracyjnego nie jest wyrokiem karnym, ale wydanym na podstawie ustawy lex specialis dat. spraw lustracyjnych. Są tylko niektóre przepisy quasi karne dotyczące odwołania się od wyroku, zaś nie wymierza się kary. Wskazuje na treść art. 366 kpc. Podnosi, iż przedmiotem sporu jest to samo zagadnienie, ponieważ Sąd Lustracyjny uznał, że pan Lech Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne odnośnie pracy i współpracy z organami bezpieczeństwa. Wskazuje, iż zachodzi tożsamość stron, ponieważ powodem jest ta sama osoba, która była w sprawie lustracyjnej a po stronie przeciwnej w tamtej sprawie występował Rzecznik Interesu Publicznego, który działał w imieniu społeczeństwa, czyli w imieniu nas wszystkich. Za zbędne uznaje prowadzenie dowodów wnioskowanych przez stronę pozwaną skoro Sąd Lustracyjny przesłuchał świadków "przyjaznych" powodowi jak np. pan Antoni Macierewicz i nie znalazł podstaw do zakwestionowania oświadczenia powoda na datę wydania orzeczenia.

Powołuje okoliczności jak w złożonych pismach procesowych. Zarzuca, że pozwany nie powołał żadnych dowodów mających zmieniać sytuację po wyroku Sądu Lustracyjnego.

Pełn. Powoda składa dokument nazwany „Związanie Sądu Cywilnego" orzeczeniem Sądu Lustracyjnego podając, że jest to omówienie przez nią orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jako załącznik do ostatniego pisma - odpis doręczono pełn. pozwanego.

Pełno powoda wskazuje, iż związanie wyrokiem lustracyjnym ma prowadzić do uniknięcia sytuacji aby przed sądami niższych instancji me zapadały rozbieżne orzeczenia tej samej kwestii, dot. tej samej osoby. Pełn. Powoda składa wydruk ze strony internetowej z blogu pozwanego - odpis doręczono pełn. Pozwanego.

Pełno pozwanego wnosi o odroczenie rozprawy w dniu dzisiejszym z uwagt na fakt, że został ustanowiony pełnomocnikiem 9 maja 2008 r., czyli w piątek, a sprawa jest zawiła i została już uchylona dwukrotnie, zaś poprzedni pełnomocnik wypowiedział pełnomocnictwo 25.04.2008r. i nie posiadał dostatecznie dużo czasu na zapoznanie się z materiałami sprawy, która jest zawila.

Wnosi też o zakreśłenie co najmniej 3 - tygodniowego termmu na sprecyzowame w piśmie procesowym stanowiska strony pozwanej.

Podtrzymuje dotychczasowe stanowisko pozwanego. Pełno pozwanego podnosi , iż pozwany nie korzysta ze zwołnienia od kosztów sądowych a więc nie można mu cofnąć tego zwolnienia. Podnosi także, iż nieprawidłowo została wskazana sygnatura orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, która powinna brzmieć K 39/97, co potwierdza pełno powoda. Pełno pozwanego zarzuca, że orzeczenie to nie ma wpływu na to postępowarue. Sąd w niniejszym postępowaniu związany jest orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Podnosi, iż Sąd Apelacyjny podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w drugim swoim wyroku, który został wydany już po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Odczytuje częściowo uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego. Wskazuje, iż postępowanie lustracyjne jest postępowaniem karnym sensu largo, ponieważ przewiduje pewną sankcję prawno - administracyjną za złożenie nieprawdziwego oświadczenia. Zaprzecza istnieniu tożsamości stron między niniejszym procesem a postępowaniem lustracyjnym. Podnosi podobieństwo instytucji Rzecznika Interesu Publicznego i prokuratora jako inicjatora postępowania. Podnosi także, iż odmienna była materia rozpoznana w tych obydwu sprawach, ponieważ Sąd Lustracyjny rozstrzygał jedynie czy powód skłamał w oświadczeniu lustracyjnym w rozumieniu ustawy. W niniejszej spraWIe istotna jest natomiast wypowiedź pozwanego, która nie dotyczy pOJęCla współpracownika w rozumieniu ustawy, ale w rozumieniu pozwanego i w rozumieniu powszechnym. Wskazuje na podobieństwo określenia "przestępca" którym w rozumieniu ustawy jest osoba skazana prawomocnym wyrokiem, a w rozumieniu potocznym osoba, która popełniła przestępstwo i są na to ewidentne dowody. Podaje, iż orzeczenie Sądu Lustracyjnego jest orzeczeniem hybrydalnym, quasi karnym odnoszącym się do gwarancji procesowej prawa karnego. Podnosi argumenty odnośnie charakteru postępowania lustracyjnego powoda jak w złożonych uprzednio pismach procesowych strony pozwanej. Podnosi, że należałoby zadać IPN pytanie czy posiada materiały, które nie były przedmiotem rozstrząsania przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w trakcie postępowania lustracyjnego powoda. Pozwanemu przysługują wszystkie środki dowodowe, w tym również z zeznań świadków, a przydatność tych środków dowodowych można ocenić dopiero po ich przeprowadzeniu. Pełno pozwanego podtrzymuje zgłoszone wnioski dowodowe.

Pełno powoda przytacza uzasadnienie Sądu Apelacyjnego wskazujące na konieczność uwzględnienia wyroku Sądu Lustracyjnego. Zaprzecza, aby postępowanie lustracyjne było przyspieszone i aby nie przeprowadzono jakichś dowodów.

Przewodnicząca stwierdza, iż IPN nie udzielił odpowiedzi na zapytanie Sądu zgodnie z wnioskiem pełno powoda.

Sad postanowił:

Rozprawę odroczyć do dnia 22.08.2008r.godz. 11.00 sala 128.

Pełno powoda, pełno pozwanego i pozwany o terminie zawiadomieni.

Zawiadomić powoda.

Ponownie zwrócić się do IPN jak w piśmie z karty 430.

Zakreślono pełno pozwanego termin 4 tygodni na złożenie plsma przygotowawczego zawierającego wszelkie twierdzenia, wnioski i zarzuty w trybie art. 207 par. 3 kpc, pod rygorem utraty prawa powoływania ich w dalszym toku postępowania.

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 02 marca 2009 09:48

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.