Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

Adw. Wolańska pismo 1

Ewelina Wolańska Adwokat

Kancelaria Adwokacka, 80- 279 Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Kmieca 21, tel. 341- 79- 39

Gdańsk dnia 6 sierpnia 2008r.

S ą d  Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny

Ul. Piekarnicza 10

W sprawie Sygn. akt. I.C.402/08/Sz.

Z powództwa Krzysztofa Wyszkowskiego p-ko Lechowi Wałęsie

P i s m o procesowe

Jako pełnomocnik procesowy pozwanego Lecha Wałęsy w związku z treścią pisma procesowego pełnomocnika pozwanego z dnia 6 lipca br. przedstawiam, co następuje: argumenty i zarzuty zawarte w tym piśmie, nie wnoszą żadnych nowych treści dla toczącego się procesu.

Rozważania dotyczące związku treści art. 24 i 448KC są oczywiste, ale w sytuacji, gdy uprawniony w rozumieniu art.448 KC "doznał krzywdy".

Trudno mówić w rozumieniu obowiązującego prawa o" doznaniu krzywdy" przez osobę tzn. w tym konkretnym przypadku przez powoda, skoro to właśnie powód Wyszkowski Krzysztof rozpoczął, czy wszczął w różnych programach telewizji oraz programach radiowych w maju 2005r. kampanie oszczerstw i pomówień, p-ko pozwanemu Lechowi Wałęsie, która jest obecnie przedmiotem rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w dwóch procesach, oraz zakończona w sprawie sygn.akt.I.C.954/05 prawomocnym wyrokiem z dnia 11.10.2006r. utrzymanym w mocy przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, który to wyrok uznał za zasadne powództwo Lecha Wałęsy o naruszenie jego dóbr osobistych przez pozwanego- Krzysztofa Wyszkowskiego.

Ta kampania oszczerstw ze strony powoda - w nin. Procesie - została przez niego wszczęta w dniach 22 i 23 maja 2005r. w wypowiedzi telewizyjnej,-prawomocny wyrok uznający powództwo Lecha Wałęsy, następnie kontynuowana w dniu 16.11.2005r., w programie Panorama TV 1 proces w toku oraz w dniu 14,12.2007r. 1 sprawa Sygn. akt I.C. 1439/07 Sądu Okręgowego w Gdańsku -zawieszona przez Sąd.

Trudno zrozumieć i chyba przyjąć za przekonującą tezę doznania rzekomej krzywdy przez Krzysztofa Wyszkowskiego, który sam sprowokował taką czy inną reakcję pozwanego Lecha Wałęsy którego w 2005r. sam pomawiał o działania haniebne nawet przestępcze, a po tym czyni z siebie ofiarę riposty ze strony przez siebie pomówionego. Nie ma tu ,,krzywdy" w rozumieniu art. 448 KC ani żadnego innego przepisu prawa. Żądanie powoda jest wyraź nie sprzeczne z zasadami. współżycia społecznego i nie przysługuje mu ochrona prawna lart.5 KC.!

Z tych wszystkich względów wnoszę jak dotychczas.

Zał. 1 odpis pisma

Adw. Ewelina Wolańska

 


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 02 marca 2009 09:51

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.