Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

W obronie cywilizacji łacińskiej

W 2016 roku w Polsce obchodzone będzie 1050-lecie Chrztu Polski.


< Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. > 21 lutego 2016 22:40
Odpowiedź do: PeritusNet < Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. >
Do: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten biuletyn w przeglądarce.

Niezależny
portal informacyjny PeritusNet Info

Nr 5  |  22 lutego 2016 roku 

---

W 2016 roku w Polsce obchodzone będzie 1050-lecie Chrztu Polski. Geniusz Mieszka I i jego syna Bolesława Chrobrego zadecydował o wprowadzeniu Polski w świat wartości chrześcijańskich i cywilizacji łacińskiej. Powstanie państwa islamskiego i jego zagrożenie dla kultury i cywilizacji zachodniej stanowi istotne zagrożenie dla biologicznej jak też kulturowej egzystencji cywilizacji zachodniej. Nie przypadkowo obrońcy wartości chrześcijańskich i cywilizacji opartej na tych wartościach formułują już od międzywojnia obowiązek obrony tej cywilizacji. Wydarzenia ostatnich miesięcy, a zwłaszcza te z Paryża i na Bliskim Wschodzie, potwierdzają konflikty cywilizacji oraz, że cywilizacje te mają wpływ na wojny.

 

Cywilizacja – pojęcie

 

Cywilizacja to według Feliksa Konecznego metoda ustroju życia zbiorowego. Społeczeństwo posiada taki ustrój życia zbiorowego, prywatnego (rodzinnego) i publicznego, taki system moralny, który tworzy swoisty amalgamat cywilizacyjny. Odmiany cywilizacji rozróżnia się wedle niego za pomocą kultury, religii, języka oraz trój-prawa tj. prawa rodzinnego, majątkowego i spadkowego. Cywilizacje rozróżnia także stosunek do prawa prywatnego i państwowego obywateli danej cywilizacji. Ocenia się także, czy życie publiczne podlega etyce czy nie, oraz na ile życie człowieka zależy od sił materii, na ile od sił ducha. Obecnie istnieje siedem cywilizacji: bramińska, żydowska, chińska, turańska, bizantyjska, łacińska i arabska. Polska zaliczana jest do cywilizacji łacińskiej. 

 

Cechy cywilizacji łacińskiej 

 

Najpełniejszą teorię cywilizacji łacińskiej dał Feliks Koneczny. Wedle niego cywilizacja łacińska jest cywilizacją personalistyczną. Cechą jej jest: monogamiczność małżeństwa, oparcie na etyce katolickiej życia prywatnego i publicznego. Tylko cywilizacja łacińska wprowadziła pojęcie narodu, tj. ojczyzny i języka ojczystego. Wiek XX to wiek, w którym dwie cywilizacje: bizantyjska i turańska stworzyły państwa totalne, oparte na totalitarnej etyce. Etyka cywilizacji łacińskiej jako oparta na wychowawczej nauce Kościoła, odrzuciła te modele państwa. Etyka ta dla wielu stała się przodowniczką prawa. Nie należy mylić priorytetu wartości chrześcijańskich z państwem wyznaniowym, lecz państwem gdzie prawo realizuje rozwój poprzez bogaty dorobek myśli duchowej. 

 

Zatem cywilizacji nie da się pogodzić, ponieważ każda z nich różni się rodzajem i typem etyk. Jedne są kastowe (bramińska), a inne indywidualistyczne (arabska). W ich ramach są różne narody i religie. Ich synteza jest niemożliwa. Koneczny podaje jako przykład niemożności syntezy cywilizacji państwo Aleksandra Wielkiego. Rozpadło się ono, gdyż trudno było pogodzić greckie wzory wolności i godności obywatelskiej z tradycjami Persji. Epoka sarmacka i przedrozbiorowa stanowi nieudaną syntezę kilku cywilizacji w Rzeczypospolitej. Nietrafiony mariaż z Rosją i Kozacczyzną w XVII wieku wkrótce doprowadził do upadku państwa. Różnice w ramach cywilizacji widać także na przykładzie moralności. Rektor Uniwersytetu Krakowskiego Paweł Włodkowic apelował by życie publiczne poddać religii tj. by polityka nie występowała przeciw miłości bliźniego. 

 

Chrzest Polski w 966 r. to data szczególna. Od tego momentu Polska stała się krajem, w którym cywilizacja wytworzona została jako skutek nauki Kościoła, opartej na etyce katolickiej. Kościół dał państwu Mieszka I prawo rzymskie. Wiedza o tym prawie wytworzyła charakterystyczne dla wieków następnych pojęcie własności prywatnej. Zastąpiła ona własność rodową, charakterystyczna dla państwa plemiennego, jakim było państwo Polan do X wieku. Dziedziczenie własności, pojęcie własności i posiadania, prawo rodzinne to instytucje, które w Polsce rozwinęły się dzięki prawu rzymskiemu. Kultura łacińska i prawo państwowe rozwijały się w oparciu o antyczne wzory doskonale przyswojone przez epokę sarmacką. W ślad za tym szła znajomość kultury antycznej. (…) 

 

Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej 

 

W niniejszym artykule należy podjąć oprócz analizy obrony cywilizacji łacińskiej, także istotę państwa i prawa w cywilizacji łacińskiej, bowiem państwo, prawo i moralność stanowią cechy cywilizacji i nie można ich analizować bez opisania istotnych cech. Zatem cywilizacja łacińska to nie tylko moralność, ale również odrębność poglądów na temat państwa i prawa. Feliks Koneczny uznaje wyraźnie, że rozróżnienie typu cywilizacji zależne jest od wyznawanej moralności oraz od wzorca państwa i prawa (spadkowego i małżeńskiego) obowiązującego w danej cywilizacji. 

 

Praca Konecznego poświęcona państwu i prawu w cywilizacji łacińskiej została wznowiona przez wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski w 1997 r. jako reprint wydania z 1941 r. Oto najważniejsze tezy tej pracy:

• państwo w cywilizacji łacińskiej jest organizmem opartym na etyce,
   której istotą jest personalizm, nie zaś gromadnik,

• etyka obowiązuje nie tylko w życiu prywatnym, ale i publicznym,

• państwo oparte jest na poczuciu narodowym, a strukturę w nim
   wyznacza chrześcijaństwo, 

• rodzina monogamiczna jest podstawą prawa rodzinnego, a prawo
   prywatne gwarantuje ochronę własności prywatnej.  

F.Koneczny -
Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej

Rozprawa z 1941 r., w której autor rozwija wnioski zawarte w dziełach O wielości cywilizacyj i Rozwój moralności. Zdaniem Konecznego Polska u progu XX w. znalazła się w „kołobłędzie cywilizacyjnym”, z którego może wydostać się zbiorową, oddolną wolą narodu na gruncie jedynie dla Polski właściwej cywilizacji łacińskiej. Książka zawiera nie tylko opis zasad tej cywilizacji. Poświęcona jest także szczegółowej, wciąż aktualnej refleksji nad prawem i ustrojem państwa, wyraża poglądy na temat organizacji społeczeństw według wzorów cywilizacji łacińskiej.

Wydawnictwo ANTYK   |   Zamów książkę online 

Koneczny propaguje w tej pracy ideę samorządności obywatelskiej. Paradygmat społeczeństwa obywatelskiego winien mieć jak najwięcej władzy. Źródłem prawa jest etyka. Ona była wcześniej niż prawo. Nie ma jednej światowej etyki. Etyka ma swoje normy w ramach danej cywilizacji. Prawo jest jej źródłem. Państwo obywatelskie zastąpi państwo biurokratyczne. 

 

Wyzwania w XXI wieku 

 

        „Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą... jest tyle sił w narodzie,
         jest tyle mnogo ludzi...”. (Konrad w Wyzwoleniu S. Wyspiańskiego, akt II) 

 

Rechrystianizacja Europy to zadanie, chcemy tego czy nie, dla człowieka XXI wieku. Massis, Koneczny czy wymienieni wyżej myśliciele mają na myśli dziejową rolę tych krajów, duchowe i polityczne posłannictwo, odrzucając grzech rewolucji i nihilizmu. 

 

Czy uratujemy Europę przed islamem nie mając tego na uwadze? W świetle analizy poglądów wyżej wymienionych myślicieli zwolennikom zachowania kulturowego dziedzictwa Europy nie pozostaje bierne przyglądanie się cywilizacyjnemu rozpadowi naszego kontynentu. Ich prace pozwalają wysnuć wniosek, że obrona cywilizacji łacińskiej jest wyzwaniem współczesnego człowieka w świetle ataków innych cywilizacji, których konsekwencją, może być barbaryzacja moralności i życia publicznego kształtowanych przez wieki w ramach cywilizacji łacińskiej. 

 

Wartości chrześcijańskie, a zwłaszcza dekalog nie podlegają relatywizacji, a ich obrona stanowi przesłanie, wedle którego człowiek zachodu nie jest w stanie zachować swoją odrębność kulturową i cywilizacyjną. Od Chrztu Polski w 966 roku Polska weszła w obowiązywanie rozwiązań przyjętych w prawie rzymskim na małżeństwo i model państwa oraz prawa, jak też moralność opartą na wartościach chrześcijańskich. Wydaje mi się, iż wykazałem w powyższym artykule również na przykładzie wymienionych myślicieli, że współczesnemu człowiekowi grozi utrata tożsamości ukształtowanej przez wieki, zarówno historycznie jak i cywilizacyjnie. 

Wł.Brzuzy - W obronie cywilizacji
łacińskiej

Polska należy w całości do cywilizacji łacińskiej, co potwierdza jej historia od 966 roku. Utrzymanie jej należytego miejsca w Europie zależało zawsze i zależeć będzie w przyszłości od supremacji sfery duchowej. Twórczość, nauka, oświata, czyli jak to nazwał Koneczny Logos opierać się ma nie na konfrontacji, lecz na krzewieniu misji cywilizacyjnej, w której prymat ma mieć cywilizacja łacińska. Rosnące zainteresowanie cywilizacją łacińską oscyluje w kierunku zawłaszczenia jego myśli przez środowiska nacjonalistyczne, które w oparciu o ksenofobię i wyraźne antysemickie zabarwienie wypacza istotę cywilizacji łacińskiej. 

Władysław Brzuzy   |   Czytaj całość » 

---
Kultura i cywilizacja

Kultura i cywilizacja  

Choć oba słowa — „kultura" i „cywilizacja" — wskazują na genezę łacińską, to tylko słowo „kultura" jest słowem oryginalnym, natomiast słowo „cywilizacja" jest XVIII-wiecznym neologizmem. Jako łaciń­ skie słowo „kultura", wraz z wieloma innymi słowami pochodzącymi z języków antycznych, zostało zasymilowane przez większość języ­ ków europejskich. Nie oznacza to jednak, że sens się nie zmieniał. Z kolei słowo „cywilizacja" daleko odbiegło od sensu swego łacińskiego rdzenia. 

Całość w pliku PDF »

Tożsamość Europy 

Europa ma szczególne osiągnięcia w kulturze światowej. Jest kolebką kultur innych kontynentów, języków światowych, wynalazków oraz postępów nauki. W Europie powstają również różnorodne idee rozwojowe (socjalistyczne, chadeckie, liberalne). Mimo podziału cywilizacyjnego dorobku Europy na cywilizację bizantyjską i chrześcijańską oraz poczucia odrębności poszczególnych narodów rozwija się paneuropeizm. 

Całość w pliku PDF » 

---
A.Nowak - Dzieje Polski

Andrzej Nowak 

PEJZAŻE POLSKIEJ PAMIĘCI 

 

Kaplica św. Franciszka, dolny kościół w żoliborskiej świątyni pw. św. Stanisława Kostki, była miejscem spotkań z prof. dr. hab. Andrzejem Nowakiem z Krakowa, autorem tytułowego cyklu, który rozpoczął się 8 listopada 2011 r. wykładem „Gniazdo w chrześcijańskiej Europie: początki państwa polskiego”.

Cykl spotkań z prof. Nowakiem to próba syntezy historii Polski, refleksja nad tym, jaki sens mają nasze dzieje i jakie sensy odczytujemy dzisiaj w tych dziejach. Ale sens w samej tylko historii się nie zamyka, odwołuje się do tego, co ponad nią – do Bożej Opatrzności, do tego co przekracza ludzkie plany, lecz i te ludzkie plany realizowane w dziejach pozwalają spojrzeć na naszą sytuację i rozeznać się w niej, zobaczyć też, jak poprzednie pokolenia radziły sobie z wyzwaniami, które wówczas przed polską wspólnotą stawały. (Civitas Christiana) 

 

Wysłuchaj wykładów online: 
 

wykład 1: Gniazdo w chrześcijańskiej Europie (audio)

wykład 2: Między Piastami i Jagiellonami (audio)

wykład 3: Rzeczpospolita i republikanizm szlachecki (audio)

wykład 4: Bóg nie dopuści upaść żadnej klęsce (audio)

wykład 5: Wiek bez państwa (audio)

wykład 6: Ojczyzna wyzwolona 1918-1939 (video)

wykład 7: Spory o II Wojnę Światową (video)

wykład 8: Komunizm realny - zatrute dziedzictwo i jego przezwyciężanie (video)

Play-lista YouTube   |   Strona "Historia" w PeritusNet Info

A.Nowak - Dzieje Polski

Pierwszy tom pomnikowych "Dziejów Polski" obejmuje okres od początków państwa polskiego do 1202 r. (śmierć Mieszka III Starego). Jest on częścią zaplanowanej na sześć tomów monumentalnej panoramy dziejów naszego narodu, od jego czasów najdawniejszych aż do współczesnych. Drugi tom to kontynuacja opowieści o burzliwych losach naszego kraju w okresie rozbicia dzielnicowego. Obejmuje okres od śmierci księcia Mieszka Starego w 1202 r. i objęcia władzy w Krakowie przez Władysława Laskonogiego, aż do wkroczenia Kazimierza Wielkiego na Ruś w 1340 r. Autor w fascynujący sposób przybliża wysiłki zmierzające do odnowienia Królestwa Polskiego podjęte w XIII w. przez Henryka IV Probusa, Przemysła II i Władysława Łokietka. Śledzi ich wytrwałe starania, opisuje przemiany polityczne, cywilizacyjne i kulturalne na ziemiach polskich, ścieranie się wpływów niemieckich, czeskich, mongolskich i litewskich, wzrost i upadek sąsiadów Polski. Podobnie jak w poprzednim tomie pokazuje kolejne etapy formowania się nad Wisłą, Wartą i Bugiem wspólnoty politycznej, kulturalnej i językowej, która w przyszłości przekształci się w naród polski. 

Osoba autora gwarantuje publikację na najwyższym poziomie naukowym i literackim, napisaną właściwym dla prof. Nowaka pięknym, a jednocześnie przystępnym językiem. Będzie to też jedna z niewielu na naszym rynku książkowym niezakłamanych historii Polski, wolna od cenzury i politycznej poprawności, za to przesiąknięta duchem miłości do Ojczyzny i jej dziejów. 

Wydawnictwo BIAŁY KRUK  |  Zamów książki online:   tom I   i   tom II

---

Korzenie Europy 

W różnych dyskusjach polityków czy publicystów wielokrotnie krytykuje się różne trendy współczesnej kultury europejskiej, piętnuje się różne przejawy tzw. postmodernizmu, eksponuje się raczej własną odrębność czy oryginalność rzekomo ogromnie zagrożoną przez oblicze współczesnej Europy. Wbrew tym po- glądom – mimo takich, czy innych tendencji współczesnej kultury, „globalizowalnej” głównie wpływami amerykańskimi, istnieje istotny element integracji europejskiej, który można określić jako wspólne dziedzictwo kulturowe Europy. 

Całość w pliku PDF » 

Początki Polski 

Według Galla na klika pokoleń przed Mieszkiem I miał w Gnieźnie panować książę Popiel, który jednak na mocy boskiego zrządzenia losu został wygnany ze swojego państwa i zastąpiony przez Siemowita, syna ubogiego oracza książęcego - Piasta. Na tronie gnieźnieńskim mieli kolejno zasiadać: Leszek i Siemysł, po którym dopiero miał panować Mieszko. Badacze różnili się w ocenie tej legendy; jedni odmawiali jej wiarygodności, inni widzieli pozostałości autentycznej linii dynastycznej... 

Całość w pliku PDF »

Chrzest Polski

Powody przyjęcia chrztu przez Mieszka I 

Przyjęcie chrztu świętego przez Mieszka I było wydarzeniem prze­ łomowym. Gall Anonim zaznaczył trafnie, gdy Mieszko „przyjął wiarę, naród polski uratowany został od śmierci w pogaństwie”. Znaczenie chrztu było niezmiernie doniosłe dla Polski. Doniosłość podkreśla ogół historyków, aczkolwiek uwzględnia różne jego aspekty. Niezależnie od ujęcia początków rozwoju państwa polskiego stwierdzono słusznie, że chrzest święty „wprowadził Polskę w Europę”.   

Całość w pliku PDF » 

---

Krzysztof Ożóg

966 CHRZEST POLSKI

Książka roku 2016 ! 

Jest wiele ważnych dat w historii naszego narodu, ale nie ma ważniejszej niż rok 966. Chrzest Polski. Oddanie się w poddaństwo - lecz tylko Chrystusowi. Polacy jako wierni Jego poddani szybko stali się niezależni i silni; już tysiąc lat temu państwo Bolesława Chrobrego, którego ojciec, Mieszko, zaledwie kilkadziesiąt lat wcześniej przyjął chrzest, urosło do rangi potęgi. Bolesław I był władcą w pełni europejskim, co wówczas oznaczało: chrześcijańskim.

Poruszał się swobodnie wraz ze swą drużyną od Łaby po Kijów, od Kołobrzegu po Pasawę. Polacy, rozwijając się przez wieki w kręgu kultury i wiary chrześcijańskiej, doszli do prawdziwej wielkości: gospodarczej, kulturalnej, militarnej, politycznej i moralnej. Zdarzały się też na przestrzeni naszych dziejów różne potknięcia, ale nigdy nie doszło do upadku narodu - Chrystusowa wiara zawsze trzymała go w swojej mocy. I da Bóg, trzymać go będzie po wsze czasy. Bardzo istotne jest dokładne zapoznanie się z narodzinami wiary na ziemiach polskich, bowiem "nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego bez Chrystusa", jak powiedział św. Jan Paweł II.

Trudno znaleźć lepszego autora do opisania rozlicznych okoliczności narodzin chrześcijaństwa na naszych rdzennych terenach niż prof. Krzysztof Ożóg, człowiek tyleż głębokiej wiedzy, co głębokiej wiary - rzecz to niebagatelna przy badaniu kształtowania się naszej narodowej tożsamości. Różne czynniki sprzyjały powstaniu mocnego państwa Polan: korzystny układ sił politycznych, talenty osobiste Mieszka I i jego wielkiego syna, mądra, pokojowa ekspansja Rzymu na tereny pogańskich Słowian. O tym wszystkim pisze Autor, który wykazuje wszakże, iż decydujący był sam Chrzest święty, bowiem to jego konsekwencje spoiły rody i plemiona na naszych ziemiach tak silnie, że trwamy razem już jedenasty wiek, że wykształciliśmy wspaniałą kulturę, oryginalną tradycję, bogaty język. 

Autor napisał swe dzieło w oparciu o najnowszy stan wiedzy; mamy w ręku nie tylko księgę jubileuszową (1050-lecie Chrztu), ale i obfitującą w fakty oraz wydarzenia książkę historyczną. Prof. Krzysztof Ożóg tak umiejętnie przybliża nam tamten świat, że bez trudności poruszamy się w ówczesnych realiach. Przywołuje okres wczesnosłowiański, misję świętych Cyryla i Metodego, następnie opisuje pasjonujący proces narodzin państwa i narodu - Polski i Polaków w wieku X i XI. Mówi o uwarunkowaniach zewnętrznych, opowiada o ówczesnym życiu we dworach i grodach, o pierwszych kościołach i męczennikach, o toczonych wojnach, o pierwszych zabytkach kultury. Mamy nieodparte wrażenie, iż to na naszych oczach wykuwa się Polska. 

Książkę poprzedza wstęp Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

Wydawnictwo BIAŁY KRUK 
www.bialykruk.pl 
liczba stron: 232, 
format: 168x238, 
papier: Sora mat plus, 150g kredowy,
oprawa: twarda, lakierowana, złocenia, obwoluta, 
ISBN: 978-83-7553-194-7 

Zamów książkę online!  

---
Boża Opatrzność

Opatrzność boża w dziejach narodu polskiego

Opatrzność Boża czuwa nad całym światem i narodami. Objawia się zwłaszcza w chwilach trudności i zagrożeń. W dziejach narodu polskiego jej działanie można dostrzec szczególne w kilku wydarzeniach. Są to: Chrzest Polski, Chrzest Litwy i unia polsko-litewska,Bitwa pod Grunwaldem, Zwycięstwo pod Kłuszynem,  Obrona Jasnej Góry, Odsiecz wiedeńska, Cud nad Wisłą, Dokonania Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. 

Całość w pliku PDF » 

---

Paweł Jasienica 

OPOWIADANIA O DAWNEJ POLSCE  

 

Paweł Jasienica jest autorem cyklu esejów historycznych Polska Piastów (1960), Polska Jagiellonów (1963), Rzeczpospolita Obojga Narodów (1967–1972), w którym przedstawił własną i publicystyczną koncepcję filozofii historii Polski, wyłożoną wcześniej w Myślach o dawnej Polsce (1960); cykl ten, poświęcony dziejom przedrozbiorowym, zyskał wielką popularność. Sam Jasienica o cyklu esejów pisał: „Książki, które piszę, nie roszczą sobie żadnych pretensji do rangi dzieł naukowych, nie są podręcznikami ani popularyzacją nauki. To są zwyczajne eseje. [...] Esejowi przysługują te same prawa, którymi się cieszy dramat, poezja czy powieść

 

Eseje historyczne Pawła Jasienicy:

 

1. Polska Piastów - audiobook - część 1, część 2 

2. Polska Jagiellonów - audiobook - część 1, część 2, część 3 

3. Myśli o dawnej Polsce - audiobook - całość 

4. Rzeczpospolita Obojga Narodów - audiobook - część 1, część 2, część 3

5. Rozważania o wojnie domowej - audiobook - całość   

---

Warszawa, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 10

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

W 1050. rocznicę przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci pamięć tego przełomo- wego w historii naszego Narodu wydarzenia.

Chrzest władcy Polan i jego dworu, a w konsekwencji Chrzest Polski, odbył się w Wigilię Paschalną, 14 kwietnia 966 roku. Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu.

Św. Jan Paweł II w przemówieniu do polskich biskupów z 14 lutego 1998 roku tak mówił o znaczeniu przyjęcia chrztu: „Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie Ewangelii. Od tamtych czasów staliśmy się pełnoprawnymi członkami europejskiej rodziny narodów ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Wespół z innymi narodami Europy jesteśmy współtwórcami, a zarazem dziedzicami jej bogatej historii i kultury”.

Obchodzone 50 lat temu w 1966 roku uroczystości „Sacrum Millennium Poloniae” były nie tylko masową demonstracją wiary, ale też wyrazem oporu wobec komunistycznej władzy. Stały się poprzez to kamieniem milowym na polskiej drodze do wolności.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Wyraża także nadzieję, że rocznicowe obchody będą drogą pojednania i odbudowy wspólnoty w oparciu o ponadtysiącletnią tradycję chrześcijańską naszego Narodu.

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński 

Ostatnia aktualizacja: niedziela, 28 lutego 2016 20:05

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.