19 października

Trop gdański

Pan Prokurator Maciej Schulz

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

w Gdańsku

Zawiadomienie

o współudziale funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gdańsku oraz tajnych współpracowników SB z Wydziałów: III, III a i IV, w popełnieniu przestępstwa próby uprowadzenia księdza Jerzego Popiełuszki i innych osób w dniu 13 października 1984 r. oraz uprowadzenia księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 19 października 1984 r.

Uzasadnienie

Podczas procesu porywaczy i morderców księdza Jerzego Popiełuszki (rozpoczętego 27 grudnia 1984 r. w Toruniu) ujawnione zostały liczne fakty wskazujące na prowokacyjny charakter tej zbrodni (takie informacje władze upubliczniały zresztą od pierwszych chwil po nadejściu wiadomości o porwaniu, np. znalezienie w miejscu porwania orzełka od czapki milicyjnej czy aresztowanie w Gdańsku funkcjonariuszy SB pod zarzutem współpracy z podziemiem solidarnościowym).

Najważniejszym z tych faktów była próba ataku na samochód wiozący księdza Popiełuszkę i porwania go podczas jego powrotu z Gdańska w dniu 13. X. 1984 r. Ujawniono, że ekipa porywaczy z Departamentu IV MSW pod dowództwem kapitana Grzegorza Piotrowskiego przebywała w tym dniu w siedzibie gdańskiego WUSW przez kilka godzin, co oznacza, że nie ukrywała ona swojego zadania (w części lub całości) przed swoimi współpracownikami z WUSW. Z WUSW porywacze pojechali pod kościół św. Brygidy, w którym ks. Popiełuszko spotkał się z Lechem Wałęsą (gdzie zostali wylegitymowani przez ekipę obserwacyjną gdańskiego SB), a następnie ruszyli w stronę Warszawy.

Dnia 19.X.1984 r. ta sama ekipa porywaczy pojechała za ks. Popiełuszką do Bydgoszczy, ale równolegle do Gdańska przybyła inna ekipa z Departamentu IV MSW pod dowództwem  Janusza Dróżdża (zastępcy Piotrowskiego). W moim przekonaniu obie grupy - Piotrowskiego w dniu 13.X.1984 r. i Drożdża w dniu 19.X.1984 r. – prowadziły, wraz z uczestniczącymi w operacji funkcjonariuszami WUSW w Gdańsku oraz ich agenturą, działania przygotowawcze do obciążenia porwaniem i wynikającymi z niego konsekwencjami działającego podziemnie środowiska gdańskiej „Solidarności”.

Szczegółowe argumenty dowodzące, że, wzorem lat powojennych, gdy władze komunistyczne dokonywały zbrodni, o które następnie oskarżały „reakcyjne podziemie”, i tym razem zamierzano o porwanie księdza Jerzego Popiełuszki  oskarżyć podziemie „Solidarności”, przedstawię podczas przesłuchania w IPN (Adam Michnik już w 1985 r. dowodził, że właśnie solidarnościowemu podziemiu Piotrowski: „przypisać pragnął uprowadzenie i mord” księdza Popiełuszki – „Takie czasy… rzecz o kompromisie”, Londyn 1985, str. 129). W tym miejscu pragnę jednak wskazać, że taki scenariusz prowokacji nie został zarzucony nawet po aresztowaniu Piotrowskiego i jego grupy, czego dowodzi choćby zatrzymanie w dniu 24 października majora Adama Hołysza, a następnie osadzenie go w jednej celi wraz z Grzegorzem Piotrowskim i Waldemarem Siedlińskim.

Wniosek dodatkowy

Wnikliwe śledztwo w sprawie planowanej przez władze PRL prowokacji opartej o porwanie księdza Jerzego Popiełuszki nie może pominąć sprawy agentury SB i WSW wśród duchowieństwa („duchowieństwo było najbardziej zagenturyzowaną, obok dziennikarzy,  grupą zawodową.” – Antoni Dudek w artykule p.t.: „ Zakazane tematy. O czym w Polsce nie można pisać”, z działu IDEE dziennika Fakt ze strony 12 z dn. 29.09.2004 r.).

Chodzi tu zarówno o ewentualna agenturę wśród kręgów kierowniczych Kościoła w Polsce, jak agenturę wśród tzw. "kleru dołowego" (określenie bezpieki) diecezji gdańskiej i chełmińskiej. Z tego co mi wiadomo, gdański oddział IPN nie dysponuje odpowiednim materiałem źródłowym na ten temat, gdyż po "okrągłym stole" i nieco później, kierownictwo MSW oraz kancelaria Prezydenta Wałęsy (minister Zakrzewski) przekazało dokumentację dotyczącą agentury w Kościele gdańskim arcybiskupowi Tadeuszowi Gocłowskiemu. Wymogi konkretnego śledztwa, którego wszczęcia się domagam, ale i brzmienie ustawy o IPN w zakresie niezwłocznego przekazania wszelkich dokumentów wytworzonych przez organa bezpieczeństwa PRL, powodują konieczność zwrócenia się o zwrot i poszukiwania całości tej dokumentacji.

Krzysztof Wyszkowski

Załączniki 2:

1. Artykuł Wiesławy Kwiatkowskiej p.t.: „Prowokacja antynarodowa” - „Tygodnik Solidarność” nr 43 (839) z dnia 22 października 2004 r.

2. Artykuł Krzysztofa Wyszkowskiego p.t.: „20 lat zmowy milczenia” – tygodnik „Głos”  nr 43/1057  z 23 października 2004 r.

Do wiadomości:

Edmund Krasowski

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku               

Witomińska 19,

81-311 Gdynia

Prof. dr hab. Witold Kulesza

Zastępca Prezesa IPN, Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu            

Pl. Krasińskich 2/4/6,

00-207 Warszawa

Prok. Ewa Koj

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach         

ul. Kilińskiego 9,

40-061 Katowice

W górę