Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

1945 - 2011

Poniższy dokument nie wymaga komentarza. Zawarte w nim rusycyzmy świadczą, że tworzyli go okupanci z polsko brzmiącymi nazwiskami.

Po 66 latach zadziwiać może tylko podobieństwo dawnych i współczesnych metod walki z polskim patriotyzmem. Wtedy dla UB, MO i sowieckiej komendantury najważniejsze było, i dzisiaj dla władz nadal jest:  „usprawnienie i uaktywnienie pracy z agenturą”. Wtedy i dzisiaj „organizacje NSZ i AK” były wrogiem oskarżanym o faszyzm. Wtedy i dzisiaj władze nakazują, by: „W celu zapobieżenia spokoju i ewentualnych wystąpień antypaństwowych /…/ organizować od dnia 5-go do 11 listopada ścisłą obserwację miejsc publicznych, rynków i lokali.” Wtedy i dzisiaj „W celu zapobieżenia kolportowania i rozklejania antypaństwowych odezw” mobilizowane są policje jawne, tajne i dwupłciowe.

Ale nie wszystko jest takie same. Wtedy zadanie: „ustalenia treści nabożeństw wygłoszonych z ambon” wykonywali funkcjonariusze UB, a dzisiaj, żeby „Ustalić  treść kazań wygłaszanych przez księży”, z magnetofonami po kościołach biegają „pracownicy” wiodących gazet i telewizji.

Gdy czytam w IPN dokumenty z czasów, gdy dla Stalina wprawiali się w zbrodniach na Polakach tacy, jak Jaruzelski, Kiszczak, Bauman czy Szechter, zastanawiam się, kiedy przeczytać będzie można aktualnie realizowany „Plan przedsięwzięć w celu sparaliżowania ewentualnych wystąpień elementów wywrotowych z pod znaku NSZ i AK, związanych z dniem 11 listopada.”? Czy MSW tworzy już własne „grupy filtracyjne”? Czy ABW przygotowuje „zatrzymania podejrzanego elementu, przeciwko któremu /…/ znajdują się materiały kompromitujące”? Czy plan tegorocznej operacji też przygotował MAK, czy zdołaliscie to zrobić "własnymi silami"?

IPN Bi 045/890, karty 5-7 (dokument bez daty, pisownia oryginału)

                                                                                    „Ściśle tajne

P L A N  P R Z E D S I Ę W Z I Ę Ć

w celu sparaliżowania ewentualnych wystąpień elementów wywrotowych z pod znaku NSZ i AK, związanych z dniem 11 listopada.

W związku z tym, że organizacje NSZ i AK mogą przedsięwziąć antypaństwowe demonstracje i akcje terrorystyczne w dniu 11 listopada, przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku został zorganizowany specjalny sztab, zadaniem którego będzie rozpracować plan przedsięwzięć dla zapobieżenia planów wrogiego podziemia.

 1. Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku - mjr. Piątkowski
 2. Dowódca Wojsk Wewnętrznych - ppłk. Dębowski
 3. Komendant Wojewódzkiej Komendy Milicji Obywatelskiej - mjr. Strzelczyk.
 1. AKCJI.
 2. Usprawnić i uaktywnić pracę z agenturą. Operatywni pracownicy od dn. 5-go do 11 listopada otrzymują zadanie, częściej spotkać się z agenturą, polecając ostatniej sygnalizować w swoim czasie o wszelkich zamierzeń reakcji związanych z dniem 11 listopada.
 3. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego od dnia 5-go do 10-go listopada przeprowadza maksymalną ilość operacji w celu zatrzymania podejrzanego elementu, przechodzącego po materiałach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Zobowiązuje się dowódcy Wojsk Wewnętrznych ppłk. Dębowskiego zaczynając od 4 listopada 1945 r. wydzielić w rozporządzenie Kierownika Wydziału Walki z Bandytyzmem dwie grupy bojowe, składające się każda z 50-ciu żołnierzy pod dowództwem odpowiednich oficerów. Każda grupa otrzymuje po dwa samochody ciężarowe. Grupy te do dnia 10 listopada będą wykorzystane do przeprowadzenia operacji, z dniem 10 listopada grupy bojowe będą w rezerwie gotowe do likwidacji wszelkich zbrojnych wystąpień na terenie województw a białostockiego.
 4. W celu zapobieżenia zbrojnych wystąpień w samym mieście Białymstoku Komendant Wojewódzkiej Kom. M.O. mjr. Strzelczyk wydziela 50 milicjantów pod dowództwem kpt. Rakowskiego z odpowiednią ilością maszyn.
 5. Polecić dowódcy W.W. ppłk. Dębowskiemu zaczynając od 9-go listopada, aby usilić ochronę powierzonych mu obiektów, jak: więzienie i Urzędy Bezpieczeństwa. Polecając jednocześnie Komendanturze Zaporowej usilić kontrolowanie dróg i węzła kolejowego.
 6. Polecić Kierownikowi VI Sekcji usilić ochronę obiektów państwowych. Wydziela każdemu podległemu, operacyjnemu pracownikowi odpowiednią ilość obiektów, polecając im kontrolować prawidłowe pełnienie służby przez straże danych obiektów. Do ochrony obiektu kolejowego zostaje wykorzystana straż  O.K. – do ochrony fabryk istniejące straże przemysłowe.
 7. W celu zapobieżenia spokoju i ewentualnych wystąpień antypaństwowych polecić Kierownikowi II Sekcji, Kierownikowi Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Komendantowi Milicji Obywatelskiej kpt. Krupickiemu organizować od dnia 5-go do 11 listopada ścisłą obserwację miejsc publicznych, rynków i lokali.
 8. W celu zapobieżenia kolportowania i rozklejania antypaństwowych odezw polecić Kierownikowi Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa  Publicznego I Komendantowi Miejskiej Komendy Milicji Obywatelskiej w Białymstoku, zorganizować 15 grup patrolujących, składających się z 2-ch milicjantów i 1 operacyjnego pracownika, które będą działały od dnia 10 listopada do dnia 11 listopada 1945 r.
 9. Polecić Kierownikowi Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Komendantowi Miejskiej Komendy Milicji Obywatelskiej, wojsk polskich na miasto Białystok i komendanturą sowiecką na m. Białystok wzmocnić patrolną służbę w m. Białymstoku. Zadaniem grup patrolujących będzie zatrzymać wszystkich tych, którzy po godzinach policyjnych będą na ulicy. Zatrzymani-podejrzani zostają odstawieni do Komendy Milicji Obywatelskiej do grup filtracyjnych.
 10.  Zobowiązuje się por. Wołodko organizować w czterech Komisarjatach Milicji Obywatelskiej grupy filtracyjne, składające się z dwóch oficerów śledczych Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i odpowiednio przydzielając śledczych z Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej. Grupy powyższe filtrują zatrzymanych sprawdzając jednocześnie po kartotece Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Grupy filtracyjne rozpoczynają swoją pracę 9 listopada 1945 r. o godz. 17-ej, kończą w dniu 12 listopada o godz. 8.00.
 11.  Zobowiązuje się Kierownika II Wydziału por. Duczko wydzielić na ten czas 3 pracowników kartoteki, którzy będą dyżurować w przeciągu tego czasu w kartotece Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
 12.  Kierownik II Sekcji na czas od dnia 10 do 11 listopada 1945 r. drogą agenturalną i oficjalną ustala miejsce odbywania się indywidualnych obchodów w celu zabezpieczenia tych obchodów i zapobieżenia wykorzystania ich przez elementy antypaństwowe. Kierownik II Sekcji  drogą agenturalną i wywiadu ustala treść nabożeństw wygłoszonych z ambon, w tym celu daje odpowiednie zadanie pracownikom I Sekcji, Wydziału Personalnego i kartoteki.
 13.  W celu zabezpieczenia wyżej nakreślonych przedsięwzięć zarządzić stan ostrego pogotowia składu osobowego Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej od dnia 7-go listopada do 12-go listopada 1945 r.
 1. DZIAŁANIA  DLA  POWIATOWEGO  URZĘDU  BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO

W celu zapobieżenia ewentualnych wystąpień antypaństwowych, dnia 11 listopada polecam:

 1. Zaczynając od dnia 5-go do 11-go listopada 1945 r. usprawnić współpracę z agenturą. Operacyjni pracownicy spotykają się częściej z agenturą, która otrzymuje zadanie zawiadomić o wszelkich zamiarach elementów wywrotowych związanych z dniem 11 listopada.
 2. Zaczynając od dnia 7-go listopada do 12-go listopada 1945 r. zarządzić ostre pogotowie pracowników Bezpieczeństwa i Milicji. Wydzielić bojową grupę, składającą się z 40 operacyjnych pracowników i milicjantów, która przeprowadza operacje w celu zatrzymania podejrzanego elementu, przeciwko któremu w Waszym posiadaniu znajdują się materiały kompromitujące. Zaczynając od dnia 11 listopada przydzielić tej grupie dwie maszyny ciężarowe /wykorzystać na te dni maszyny znajdujące się w posiadaniu Starostwa, Spółdzielni i t.p./
 3. Usilić ochronę własnego Urzędu., Posterunku Milicji Obywatelskiej i więzień, patrolną służbę w mieście.
 4. W celu zapobieżenia napływów wrogiego elementu przeprowadzić kontrolę dokumentów wśród przybywających do miasta od dnia 7-go listopada 1945 r.
 5. Drogą agenturalną i oficjalną ustalić miejsce indywidualnych  obchodów.
 6. Ustalić treść kazań wygłaszanych przez księży z okazji dnia 1-go listopada 1945 r.
 7. Kierownicy Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego, od dnia 10-go do 12-go listopada 1945 r. utrzymują stałą łączność z wszelkimi możliwymi środkami łączności z Wojewódzkim Urzędem Bezpieczeństwa  Publicznego, meldując natychmiastowo o wszelkich incydentach wrogich.  Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo powiatu jest Kierownik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

U z g o d n i l i :

Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku

/-/ Piątkowski mjr.

Dowódca Wojsk Wewnętrznych /-/ Dębowski ppłk.

Komendant Wojewódzkiej Komendy Milicji Obywatelskiej /-/ Strzelczyk mjr.”

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.