Narzędzia
Szukaj
Rejestracja Loguj

Krzysztof Wyszkowski

Wałęsa ponad prawem

Prokuratura odmawia ścigania Lecha Wałęsy.

Na początku lutego dowiedziałem się, że Lech Wałęsa na swoim blogu opublikował dokument komornika Sądu Rejonowego w Gdańsku zawierający wszytkie moje urzędowe dane osobiste. Ponieważ czyn taki stanowi przestępstwo ścigane z urzędu, złożyłem w prokuraturze odpowiednie zawiadomienie:

Sopot, dnia 5 lutego 2008 roku.
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
Prokuratura Rejonowa w Sopocie
ul. 1-go Maja 10
Zawiadamiam Pana Prokuratora, że pan Lech Wałęsa (adres znajduje się w załączniku do niniejszego pisma) na swojej stronie internetowej /.../ opublikował bezprawnie całość moich danych osobowych, co stanowi przestępstwo ścigane z urzędu. Dane te zostały opublikowane w postaci skierowanego do mnie pisma komornika Sądu Rejonowego w Sopocie p.t. „Zajęcie wierzytelności”, zawiadamiającego o wszczęciu wobec mnie postępowania egzekucyjnego.
Uprzejmie proszę o powiadamianie mnie, jako osoby pokrzywdzonej, o podejmowanych przez Pana Prokuratora czynnościach w tej sprawie.
Z szacunkiem – Krzysztof Wyszkowski

W odpowiedzi po tygodniu otrzymałem pismo odmawiające wszczęcia dochodzenia, ponieważ czyn Lecha Wałęsy miał być rzekomo "domowy" i "prywatny".

Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia
Dnia 11 lutego 2008r. /.../ prokurator Prokuratury Rejonowej w Sopocie
po rozpoznaniu zawiadomienia Krzysztofa Wyszkowskiego z dnia 5 lutego 2008r. Ds. 321/08
w sprawie: ujawnienia danych osobowych Krzysztofa Wyszkowskiego na stronie internetowej
na podstawie art. 305 § l kpk w zw. z art. 17 § l pkt. 2 kpk postanowił odmówić wszczęcia dochodzenia w sprawie:
przetwarzania, ujawnienia w okresie nie później niż do dnia 5 lutego 2008r. na stronie internetowej /.../ danych osobowych Krzysztofa Wyszkowskiego - tj. o czyn z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późno zm.) - wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.
UZASADNIENIE
Do Prokuratury Rejonowej w Sopocie wpłynęło zawiadomienie Krzysztofa Wyszkowskiego dot. umieszczenia przez byłego Prezydenta RP Lecha Wałęsę na swojej stronie internetowej /..../ danych osobowych zawiadamiającego. Dane te zostały opublikowane w postaci skierowanego do Krzysztofa Wyszkowskiego pisma Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie zatytułowanego " Zajęcie wierzytelności ". Z dołączonego do zawiadomienia wydruku wynika, iż publikacja danych Krzysztofa Wyszkowskiego nastąpiła przez przeskanowanie na stronę internetową dwóch pism: pisma adw. Eweliny Wolańskiej, reprezentującej wierzyciela Lecha Wałęsę, skierowanego do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi Krzysztofowi Wyszkowskiemu oraz pisma skierowanego przez Komornika Sądowego do adw. Eweliny Wolańskiej z informacją o wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi Krzysztofowi Wyszkowskiemu i zajęciu wierzytelności. W dokumentach tych widnieją dane osobowe Krzysztofa Wyszkowskiego tj. imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, NIP, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania.
Oceniając ujawnione okoliczności faktyczne i prawne stwierdzić należy, iż przedmiotowe zdarzenie nie zawiera znamion czynu zabronionego z art. 49 lub innego stypizowanego w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Z art. 3 a cyt. ustawy wynika bowiem, iż przedmiotowej ustawy nie stosuje się do osób fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych. Ujawnienie przez Lecha Wałęsę na stronie internetowej ww pism dokonane zostało wyłącznie w celach osobistych. Obie osoby tj. Lecha Wałęsę i Krzysztofa Wyszkowskiego łączy relacja o charakterze cywilnoprawnym, gdzie pierwszy jest wierzycielem, a drugi dłużnikiem. Z dokumentów tych wynika, iż relację tę potwierdza prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, oba zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Zdarzenie, o którym zawiadomił Krzysztof Wyszkowski, winno być więc rozpatrywane jedynie w kontekście dopuszczenia się deliktu cywilnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 23 kodeksu cywilnego: " Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach." Artykuł 24 § 1 kodeksu cywilnego stanowi zaś, że: "Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny". Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
Krzysztof Wyszkowski winien więc skorzystać z ochrony przewidzianej w prawie cywilnym i dochodzić swoich roszczeń przez właściwym sądem cywilnym. Prokuratura nie jest bowiem organem władnym w rozstrzyganiu tego typu sporów.
Postanowiono więc jak na wstępie.

Ostatnia aktualizacja: sobota, 16 lutego 2008 23:17

Dodajkomentarz

Upewnij się czy wypełniłeś pola oznaczone gwiazdką (*).
Można stosować podstawowe znaczniki HTML.